Hoppa till innehåll
Media

Surrogatmoderskap kräver ännu noga övervägande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2013 7.06
Pressmeddelande -

Justitieministeriet kommer inte under denna regeringsperiod att inleda beredningen av en lagändring som skulle tillåta surrogatmoderskap som ett alternativ för att behandla barnlöshet. Surrogatmoderskap är en mycket mångfasetterad fråga, och eftersom den är förknippad med flera kontroversiella synpunkter, vill man överväga ärendet ytterligare.

Med surrogatmoderskap avses ett arrangemang där en surrogatföderska föder ett barn som befruktats med könsceller från ett annat par och efter förlossningen överlämnar barnet till paret. Enligt den gällande lagen om assisterad befruktning får assisterad befruktning inte utföras, om det finns anledning att anta att barnet kommer att ges bort som adoptivbarn. Före år 2007 var surrogatmoderskapsarrangemang tillåtna i Finland.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson konstaterar att tillåtande av surrogatmoderskap ens i begränsad omfattning är en så pass komplex fråga att det finns skäl att ytterligare överväga ärendet grundligt. Bland annat gränsdragningen mellan personer som kan och inte kan få assisterad befruktning är svår att göra.

Det är bra att så mycket bakgrundsarbete redan har gjorts. Nu har vi en hel del material som kan användas som stöd vid beslutsfattandet och vid den eventuella fortsatta beredningen av ärendet.

Enligt Henriksson bör frågan om den eventuella fortsatta beredningen avgöras vid nästa regeringsförhandlingar.

Ministern anser dock att man redan under denna regeringsperiod bör ge mer information om de juridiska aspekter som måste beaktas vid surrogatmoderskap och om eventuella problemsituationer till de finska par som överväger surrogatmoderskapsarrangemang utomlands.

Mer information krävs

Den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården (ETENE) gav på justitieministeriets begäran år 2011 ett utlåtande enligt vilket det i vissa enskilda fall kunde vara etiskt godtagbart med surrogatmoderskap vid barnlöshet.

Justitieministeriet publicerade i fjol en bedömningspromemoria där de olika regleringsalternativen i fråga om surrogatmoderskap granskades. Dessa alternativ var att fortsätta det nuvarande totalförbudet, att tillåta surrogatmoderskap i begränsad omfattning och att tillåta surrogatmoderskap utan begränsningar.

En betydande del av remissinstanserna ställde sig inte entydigt bakom något av regleringsalternativen i bedömningspromemorian, men en stor del av dem förhöll sig positivt till alternativet att tillåta surrogatmoderskap i begränsad omfattning. Många ansåg dock att det bör finnas tillgång till mer forskningsdata om surrogatmoderskap eller att den internationella utvecklingen i frågan bör följas en längre tid innan beslut fattas.

Surrogatmoderskap genom assisterad befruktning är för närvarande förbjudet i alla nordiska länder. Utredningar om frågan håller på att göras bland annat i Sverige och på Island.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148
forskare Kirsikka Salminen, tfn 02951 50155
e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen