Hoppa till innehåll
Media

Strafflagens bestämmelser om organiserade kriminella sammanslutningar ska förenhetligas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2014 13.29
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att strafflagens bestämmelser om organiserade kriminella sammanslutningar förtydligas. Enligt propositionen som i dag överlämnades till riksdagen ska enhetligare reglering underlätta tillämpningen av bestämmelserna och för sin del effektivisera bekämpningen av organiserad brottslighet. Lagändringarna syftar också till att ge myndigheterna en enhetligare uppfattning om definitionen av organiserad brottslighet.

Enligt förslaget ska strafflagen förtydligas så att definitionen av en organiserad kriminell sammanslutning flyttas från straffbestämmelsen om deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet till bestämmelsen om straffskärpningsgrunder. I de övriga bestämmelserna i strafflagen om organiserade kriminella sammanslutningar ska i fortsättningen hänvisas till denna definition.

Till följd av förändringen ska med organiserad kriminell sammanslutning i fortsättningen avses en strukturerad sammanslutning, inrättad för en viss tid, bestående av minst tre personer, som handlar i samförstånd för att begå brott. Som sådana brott ska i lagen nämnas brott för vilka det föreskrivna straffet är fängelse i minst fyra år samt hets mot folkgrupp och övergrepp i rättssak.

Bestämmelserna om organiserade kriminella sammanslutningar ska hänvisa till brott som begås som en del av verksamheten av en organiserad kriminell sammanslutning. Därmed avstår man från att använda uttrycket som i dag finns i en del bestämmelser, att gärningsmannen har begått brottet såsom medlem av en kriminell grupp.

Förändringen medför inga nämnvärda ändringar i fråga om det straffbara området eller strängheten av straffet för de olika brotten.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 02951 50486, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen