Hoppa till innehåll
Media

Tätare samarbete i barn- och familjerättsliga ärenden mellan Finland och Ryssland efterlyses

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2011 12.30
Pressmeddelande -

Experter från Finland och Ryssland vill vidare utveckla samarbetet mellan länderna i barn- och familjerättsliga ärenden. Ett lagförslag om Rysslands anslutning till Haagkonventionen om internationella bortföranden av barn, utarbetat av Rysslands undervisnings- och vetenskapsministerium, har godkänts av Ryska Federationens regering och förts till Ryska Federationens Duma för behandling.

Samarbetet mellan länderna diskuterades i expertkonferensen som Finlands justitieministerium och social- och hälsovårdsministerium samt Rysslands undervisnings- och vetenskapsministerium arrangerade i Helsingfors den 22-23 mars. I konferensen deltog 62 experter från Finland, Ryssland och Haagkonferensen för internationell privaträtt.

Haagkonventionen om bortföranden av barn har varit i kraft i Finland från år 1994. Fler än 80 stater har redan anslutit sig till konventionen. Rysslands anslutning till Haagkonventionen om bortföranden av barn betyder att det i fortsättningen finns permanenta arrangemang mellan Finland och Ryssland för att lösa konflikter beträffande bortföranden av barn. Huvudprincipen i konventionen är att staterna ska vidta omedelbara åtgärder för att barnet ska återlämnas till den stat där barnet har hemvist. Först efter barnet har återlämnats till den stat där barnet har hemvist börjar man handlägga föräldrarnas tvister vid en domstol. Ett av konventionens syften är att förebygga nya gränsöverskridande bortföranden av barn. För närvarande finns det tre anhängiga mål som gäller bortförande av barn mellan Ryssland och Finland.

I konferensen ställdes upp konkreta mål genom vilka Haagkonventionen om bortföranden av barn ska genomföras i Ryssland. Avsikten är att inleda välfungerande centralmyndighetens verksamhet i Ryssland och utveckla samarbetet mellan de finska och ryska centralmyndigheterna. Dessutom behöver de myndigheter som enligt konventionen är behöriga i Ryssland utbildning i tillämpningen av konventionen. Haagkonferensen om internationell privaträtt har en viktig roll vid ordnandet av denna utbildning.

Konferensdeltagarna betonade vikten av att öka förebyggande barnskyddsåtgärder och att stöda finsk-ryska barnskyddsprojekt.

Synnerligen viktigt är det enligt deltagarna att vidare öka myndigheternas kännedom om familje- och barnlagstiftningen i länderna samt om förfarandena i fråga om vårdnaden om och skyddet för barn. Av detta skäl ska länderna i fortsättningen utveckla informationsutbyte och goda praxis. Expertmöten ska arrangeras även i fortsättningen.

I diskussionerna framhävde experterna principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter, bl.a. principen om barnets bästa och principen om icke-diskriminering.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Marina Venäläinen (JM), tfn 09 1606 7947,
sähköposti: fö[email protected] och
konsultativ tjänsteman Lotta Silvennoinen (SHM), tfn 09 1607 4358,
e-post: fö[email protected]

Paula Risikko Tuija Brax
Tillbaka till toppen