Hoppa till innehåll
Media

Ny rekommendation för att förbättra husbolagens verksamhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2016 10.02
Pressmeddelande

Finlands Fastighetsförbund, Fastighetsförvaltningsförbund och Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA har gett ut en gemensam rekommendation om god förvaltningssed i husbolagen. Rekommendationen är avsedd för husbolagen och alla som deltar i husbolagens verksamhet. Syftet med rekommendationen är att öka öppenheten och planmässigheten i husbolagens verksamhet, förbättra boendetrivseln och öka intresset för att sköta gemensamma ärenden.

Rekommendationen kompletterar de minimikrav som ställs i lagen om bostadsaktiebolag, och den innehåller konkreta råd, mallar och förfaranden som kan utnyttjas för att se till att god förvaltningssed iakttas i husbolaget. God förvaltningssed ökar förtroendet mellan aktieägarna och ledningen och förbättrar möjligheterna att förutse ändringar i boendeförhållandena och -kostnaderna.

Likabehandling, öppenhet och planmässighet

Viktiga principer för god förvaltningssed är likabehandling, öppenhet och planmässighet. Likabehandling och ömsesidig respekt uppmuntrar aktieägarna att utnyttja sina rättigheter och förbättrar boendetrivseln.

Öppenhet minskar oklarheter och ökar förtroendet mellan disponenten, styrelsen, aktieägarna och de boende. Husbolaget ska på ett planmässigt sätt arbeta för att verksamheten sköts på ett öppet sätt. Det är viktigt att bl.a. ge tillräcklig och aktuell information om husbolagets ärenden till aktieägarna.

När det gäller husbolagets ledning är det viktigt med lyckade personval i fråga om styrelsemedlemmarna, disponenten samt revisionen och verksamhetsgranskningen. Det är också viktigt att tydligt fastställa styrelsens och disponentens arbetsfördelning och förfaranden samt att informera alla om dessa.

Bakgrunden för rekommendation

Rekommendationen som utarbetats i samarbete med justitieministeriet syftar till att utveckla husbolagens verksamhet. Den kompletterar de tidigare rekommendationerna om god förvaltningssed och kommunikation i husbolagen. Rekommendationen har utarbetats utifrån de webbenkäter och -diskussioner om hur väl lagen om bostadsaktiebolag fungerar och hur den borde utvecklas som genomfördes av justitieministeriet och organisationerna inom fastighetsbranschen under åren 2013-2016. Också rekommendationen om god förvaltningssed i husbolagen behandlades i en öppen webbdiskussion som ordnades i våras.

Genom att delta i beredningen av rekommendationen främjade justitieministeriet smidigare lagstiftning och avreglering i enlighet med regeringsprogrammets målsättningar.

Ytterligare upplysningar:
- justitieministeriet: lagstiftningsrådet Markus Tervonen, tfn 02951 50558, e-post: [email protected]
- Fastighetsförvaltningsförbund: juridisk expert Tommi Leppänen, tfn 050 522 4544, e-post: [email protected]
- Finlands Fastighetsförbund: ordförande Matti Inha, tfn 0500 500 013, e-post: [email protected]
- Kiinteistöliitto Uusimaa: verksamhetsledare Kai Haarma, tfn 09 1667 6761, [email protected]
- Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA: styrelseordförande Roy Rantanen, tfn 0400 503 387, e-post: [email protected], och ombudet Keijo Kaivanto, tfn 0400 432 598, e-post: [email protected]

Rekommendationen God förvaltningssed i husbolagen 2016 (på finska):

- www.kiinteistoliitto.fi

- www.isannointiliitto.fi

 
 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen