Hoppa till innehåll
Media

Valet av republikens president 2012

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2011 9.45
Pressmeddelande -

Republikens president utses genom direkt folkval, som vid behov utförs genom två valomgångar. Valets första omgång förrättas den 22 januari 2012. Tidpunkten för valet är en vecka senare än i de tidigare presidentvalen.

Om ingen av kandidaterna får majoriteten av de avgivna rösterna i den första omgången, förrättas en andra omgång på söndagen den 5 februari 2012. Den andra omgången förrättas mellan de två kandidater som fått flest röster vid den första omgången. Till president väljs den kandidat som fått flest röster i den andra omgången. Presidentens ämbetsperiod är sex år.

Totalt 8 kandidater har ställts upp. Alla av dem är kandidater för riksdagspartierna. Helsingfors valkretsnämnd har den 12 december lottat ut kandidaternas nummer och den 15 december upprättar nämnden en kandidatförteckning. Under den eventuella andra omgången används samma kandidatnummer.

Röstberättigad vid presidentvalet är varje finsk medborgare som senast på valdagen under den första omgången fyller 18 år. Antalet röstberättigade är drygt 4,4 miljoner.

Alla som har rätt att rösta och vars adress finns i befolkningsdatasystemet får av Befolkningsregistercentralen två likadana meddelandekort (anmälan om rösträtt). Det ena kortet är för det första valet och det andra för det eventuella andra valet. Meddelandekorten postas under december.

Med meddelandekorten sänds en förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena inom väljarens egen valkrets. Information om förhandsröstningsställena och deras öppettider finns också på webben på adressen www.vaalit.fi. Närmare information om dessa ges också på justitieministeriets avgriftsfria servicenummer 0800 9 4771 (på finska 0800 9 4770).

Identitetsbevis behövs vid röstning

Väljarna ska ha med sig ett identitetsbevis med foto vid röstningen. På valdagen kan väljarna rösta enbart i vallokalen som anges i meddelandekortet. Vallokalerna är öppna på valdagen mellan klockan 9 och 20.

På förhand är det möjligt att rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands. Vid den första omgången är förhandsröstningsperioden i hemlandet den 11-17 januari. Vid den andra omgången är förhandsröstningsperioden i hemlandet den 25-31 januari. En del av förhandsröstningsställena är öppna enbart vissa dagar under förhandsröstningsperioden.

Utomlands ordnas förhandsröstning vid 254 finska beskickningar. Förhandsröstning vid den första omgången ordnas utomlands den 11-14 januari och vid den eventuella andra omgången den 25-28 januari. Många förhandsröstningsställen utomlands är dock öppna under en kortare tidsperiod.

Personer, vars rörelseförmåga är så begränsad, att de inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller till vallokalen på valdagen, kan rösta på förhand i sitt eget hem. En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får under vissa förutsättningar rösta vid hemmaröstningen. Anmälan om hemmaröstning ska lämnas in till centralvalnämnden i den egna kommunen senast den 10 januari före klockan 16.

Offentliggörandet av valresultatet

Det strävas efter att resultatet av förhandsröstningen blir klart i valkretsnämnderna på valdagen före kl. 20. Det preliminära resultatet av röstningen på valdagen blir klart vid den första omgången ca kl. 22 och i det andra valet en aning tidigare.

Helsingfors valkretsnämnd fastställer resultatet av det första valet på tisdagen den 24 januari 2012. Efter detta konstaterar justitieministeriet om ett andra val ska förrättas. Helsingfors valkretsnämnd fastställer resultatet av det andra valet på onsdagen den 8 februari 2012. Republikens president tillträder sitt ämbete första dagen i den månad som följer efter valet. Presidentens ämbetsperiod kan därmed börja antingen vid ingången av februari eller mars.

Partierna som ställt upp kandidater vid presidentvalet ska lämna in en redovisning om valfinansieringen till statens revisionsverk. Redovisningen ska lämnas in inom två månader efter det att valresultatet har fastställts. Mer information om redovisningen av valfinansieringen http://www.puoluerahoitusvalvonta.fi/se/index.html.

Valinformation även per post och på Facebook

Justitieministeriet skickar vid presidentvalet ett brev till nya väljare. Brevet syftar till att uppmuntra unga att använda sin rösträtt. Drygt 48 000 unga har nu för första gången möjlighet att rösta vid nationella val. Vaalit.fi -webbplatsen finns också på Facebook. Målgruppen är särskilt unga väljare.

På ministeriets valwebbplats www.vaalit.fi finns information om presidentvalet på ca 20 språk. Information finns bl.a. på enaresamiska, skoltsamiska, nordsamiska, karelska, romani samt engelska, estniska, ryska, somaliska, tyska, kinesiska, vietnamesiska, turkiska, arabiska, spanska, franska, kurdiska och albanska.

På valwebbplatsen finns också material på lättläst språk på finska och svenska. Den tryckta broschyren på lättläst språk har skickats till grupper med särskilda behov i samarbete med Selkokeskus.

Information om kandidaterna i presidentvalet produceras också i en form som är tillgänglig för synskadade, dvs. som en bandinspelning, i punktskrift och på webbplatsen. Tjänsten produceras i samarbete med Synskadades Centralförbund.

Presidentvalet lyfts fram också med hjälp av ett TV-informationsinslag som visas på TV-kanalerna under förhandsröstningsperioden och på valdagen.

Ytterligare information:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 09 1606 7572
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 09 1606 7620
e-post: fö[email protected]


Information och resultat på valwebbplatsen www.vaalit.fi

- Information om presidentvalet på olika språk
- Information om förhandsröstningsställena och deras öppettider
- Information om kandidaterna och kandidatnumren fr.o.m. den 15 december

- Under förhandsröstningsperioden publiceras information om antalet väljare som röstat på förhand i hela landet dagligen ca kl. 18 och kl. 21. Klockan 21 publiceras dessutom antalet väljare som röstat på förhand i valkretsarna och i kommunerna. Under veckoslutet uppdateras uppgifterna redan ca kl. 17.

- På valdagskvällen 22.1 publiceras på valwebbplatsen allt efter som den preliminära rösträkningen framskrider röstetalen i hela landet, i valkretsarna och i kommunerna. När den preliminära rösträkningen blir klar publiceras röstetalen i de enskilda röstningsområdena.

- De fastställda resultaten uppdateras på valwebbplatsen när kontrollräkningen har slutförts den 25 januari.

- I det eventuella andra valet publiceras resultatuppgifterna enligt en liknande tidsplan.

En videoupptagning av presskonferensen 15.12.2011

Tillbaka till toppen