Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Antti Häkkänen: Utredning om asylsökandes rättssäkerhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.8.2017 11.22 | Publicerad på svenska 15.8.2017 kl. 8.47
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen har beslutat att det ska göras en grundlig utredning om rättshjälpen för asylsökande. Häkkänen betonar att det hör till god sed i lagberedning att följa upp och utvärdera effekterna av ny lagstiftning.

Behandlingen av ärenden som gäller internationellt skydd effektiviserades genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 september 2016. Genom de ändringar som rör domstolsbehandling och rättshjälp försökte man göra verksamheten effektivare och minska det tryck som ett ökande antal asylsökande utgör på domstolarna och på dem som ger rättshjälp. Samtidigt ville man trygga rättssäkerheten för dem som söker internationellt skydd. Genom reformen strävade man efter att göra de behörighetskrav som gäller för de jurister som bistår i asylärenden tydligare och tillsynen mer transparent för att förbättra kvaliteten på den offentliga rättshjälpen. 

– Kärnan i en rättstat är vars och ens rätt att få sin sak behandlad av en myndighet eller domstol på vederbörligt sätt. Detta är heligt. I rättsstatsprincipen ingår också att var och en är garanterad en möjlighet att få sakkunnig rättshjälp för att kunna driva sin sak oberoende av livssituation och förmögenhet. De senaste årens exceptionella händelser, och de ändringar i lagstiftningen som gjorts på grund av dem, förutsätter att vi gör en noggrann utredning av vilka effekter de åtgärder som vidtagits har haft, säger Häkkänen.

Den utredning som nu ska inledas bereddes på justitieministeriet redan före sommaren och justitieministeriet har föreslagit att utredningen ska bli en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Syftet med utredningen är att få reda på till exempel hur asylsökande har fått information om rättshjälpstjänster, hur de har hittat de instanser som erbjuder dessa tjänster och om tjänsterna har varit tillräckliga.

– Jag anser att en utvärdering av verkställandet och av effekterna av ny lagstiftning spelar en särskilt viktig roll. Vi på justitieministeriet följer hela tiden upp hur rättssäkerheten fungerar i praktiken. Efter ett grundligt utredningsarbete ska en noggrann analys göras och därefter kan vi bedöma eventuella behov av ändringar i bestämmelserna, säger minister Häkkänen.

– Genom reformen började rättshjälpen för asylsökande i sin helhet omfattas av offentlig tillsyn. Numera är det bara offentliga rättsbiträden, advokater och jurister som får bistå i asylärenden. Ändringen är viktig när det gäller att trygga att asylsökande får bättre juridiska tjänster än tidigare. I den utredning som nu inleds ska man noggrant analysera hur de nya bestämmelserna har fungerat och om det finns behov av ändringar, lovar minister Häkkänen.

Mer information:

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Information om asylsökandes rättshjälp (på finska)

Tillbaka till toppen