Statsrådet och ministerierna Media

Kommissionen föreslår bötestjänst som förvandlingsstraff

Justitieministeriet 7.3.2012 10.56
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att systemet med förvandlingsstraff för böter utvidgas till att gälla även personer som polisen upprepade gånger förelagt böter. Samtidigt skulle det införas en möjlighet att avtjäna ett förvandlingsstraff för böter som bötestjänst.

Kommissionen som berett reformen av samhällspåföljderna, som leddes av överdirektör Jarmo Littunen, har i dag överlämnat sitt enhälliga förslag till justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Enligt minister Henriksson utgör förslagen ett bra underlag för den fortsatta beredningen.
- Målet är att råda bot på den nuvarande otillfredsställande situationen på ett sätt som ökar trovärdigheten för straffsystemet utan att öka antalet bötesfångar.

Kommissionen föreslår att bestämmelserna om samhällspåföljder förtydligas genom att samla dem i en och samma lag. Syftet är att förbättra förutsägbarheten vid bestämmandet av olika påföljder och likabehandlingen av de dömda.

Allt fler böter blir förvandlingsbara

Kommissionen anser att även böter som förelagts av polisen ska bli förvandlingsbara i sådana fall, att en person har fått böter för brott mot samma straffbestämmelse minst fyra gånger under samma år. För närvarande kan böter som dömts ut av en domstol förvandlas till fängelse, men inte böter som förelagts av polisen. Största delen av de böter som föreläggs av polisen gäller snatterier eller andra ringa egendoms- eller trafikbrott.

Tidigare har man ansett att de som avtjänar ett förvandlingsstraff inte klarar av att avtjäna en samhällspåföljd, som kräver regelbundenhet. Av de uppgifter som kommissionen samlat in framgick dock att merparten av de bötesfångar som dömts till samhällstjänst hade avtjänat sitt straff med framgång. Därför föreslår kommissionen att det införs en ny strafform, dvs. bötestjänst.

Ett förvandlingsstraff för böter skulle också i fortsättningen dömas ut av en domstol. Vid verkställigheten av straffet skulle Brottspåföljdsmyndigheten utreda om den dömde har förutsättningar att avtjäna straffet som bötestjänst.

I bötestjänsten skulle ingå möten med övervakaren samt verksamhet som hör till bötestjänsten minst två gånger i veckan så att antalet tjänstgöringstimmar per vecka uppgår till 4-12 timmar. Avsikten är att minsta risken för återfallsbrottslighet bl.a. genom att ingripa i den dömdes drog- och skuldproblem. Den dömde ska vara nykter då han eller hon deltar i mötena och verksamheten som ingår i tjänstgöringen. En timme bötestjänst skulle motsvara en förvandlingsstraffdag.

Av grovt brott mot villkoren för bötestjänsten skulle följa att resten av förvandlingsstraffet avtjänas i fängelse.

Effektiverad samhällstjänst för unga


Unga personers förutsättningar att utföra samhällstjänst och undvika fängelse förbättras genom att införa ett system med effektivt övervakad samhällstjänst.

Straffet ska kunna dömas ut till personer som inte har fyllt 21 år, om det bedöms att det skulle vara svårt för dem att utföra samhällstjänst. Påföljden skulle innebära striktare övervakning samt särskilt till unga riktade åtgärder och program som syftar till att främja deras sociala handlingsförmåga. I straffet skulle ingå övervakningsmöten samt åtgärder och program som anknyts till övervakningen högst 12-24 timmar per månad.

Minister Henriksson anser redan i detta skede att en skräddarsydd samhällstjänst för unga är en bra idé. - En mer effektiv övervakning och individuella stödåtgärder ger den unga möjlighet att leva ett brottsfritt liv.

Ungdomsstraffet, som döms ut till personer som begått sitt brott innan de fyllt 18 år, ska bevaras som det är. Trots att straffet har använts i ringa grad har man genom det kunnat stöda också sådana unga som varit i en mycket svår livssituation till att leva ett helt eller nästan brottsfritt liv.

Tyngdpunkten på att minska droganvändningen


Kommissionen betonar stödjande av ett drogfritt liv och uppmuntrande till att minska droganvändningen som en allt viktigare del av verkställigheten av alla samhällspåföljder.

Den som dömts till bötestjänst skulle enligt förslaget kunna avtjäna sitt straff genom att delta i rehabilitering av missbrukare som ordnas som öppenvård. Också i samhällstjänst skulle kunna ingå deltagande i öppenvård. Till ett övervakningsstraff skulle kunna höra placering i en anstalt som tillhandahåller rehabilitering av missbrukare.

Kommissionen framhäver vikten av att fortsätta åtgärderna som syftar till att främja den dömdes livshantering, till exempel missbrukarvården, också efter att straffet har avtjänats. Samarbetet mellan Brottspåföljdsmyndigheten och den dömdes hemkommun bör stärkas.
Användningen av samhällspåföljder har ökat

För närvarande döms det ut fler samhällspåföljder än fängelsestraff. I början av detta år var antalet samhällspåföljder som håller på att verkställas 3 954 och motsvarande antal ovillkorliga fängelsestraff 3 214.

Ytterligare upplysningar:
kommissionens ordförande, överdirektör Jarmo Littunen, tfn 09 1606 7783
och sekreterarna regeringssekreterare Anne Hartoneva, tfn 09 1606 7578 samt specialforskare Henrik Linderborg, tfn 029 56 88507
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson