Hoppa till innehåll
Media

Ett offentligt register över domares bindningar och bisysslor föreslås bli inrättat

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2014 13.22
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att det inrättas ett offentligt register över domares bindningar och bisysslor. I registret ska införas uppgifter om domares näringsverksamhet, ägande i företag och annan förmögenhet. Därtill ska i registret införas uppgifter om bisysslotillstånd som beviljats domare samt arvoden för bisysslorna, om deras sammanlagda belopp överstiger 10 000 euro per år. Regeringens proposition om detta överlämnades till riksdagen den 6 november.

Domarna är även för närvarande skyldiga att redogöra för sina bindningar och ändringar i dem. I fortsättningen ska också sakkunnigledamöterna vara skyldiga att redogöra för sina bindningar.

Ibruktagandet av det föreslagna registret ska förbättra tillgängligheten av dessa uppgifter. Registret ska enligt förslaget föras av Rättsregistercentralen, och de offentliga uppgifterna ska vara tillgängliga i det allmänna datanätet.

Genom ändringarna i lagstiftningen om bindningar och bisysslor strävas det efter att öka öppenheten och medborgarnas förtroende för domstolsväsendet. Europarådets organ mot korruption GRECO har gett rekommendationer om att den finska lagstiftningen om domares bisysslor ska preciseras och transparensen ökas. Dessa rekommendationer har beaktats i propositionen.

Tidsbundna avdelningschefer till hovrätterna och försäkringsdomstolen

Det föreslås att uppgifterna som avdelningschef vid hovrätterna och försäkringsdomstolen blir tidsbundna. En hovrättspresident eller försäkringsdomstolens överdomare ska förordna en domare till avdelningschef för högst tre år i sänder. Syftet är att domstolarnas förvaltnings- och ledningssystem ska möjliggöra en så effektiv och resultatgivande verksamhet som möjligt för domstolarna.

Fler tjänster som språkdomare

Det föreslås i propositionen att det förutom vid tingsrätterna även vid tvåspråkiga hovrätter och förvaltningsdomstolar, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen vid behov kan finnas domartjänster för vilka det krävs utmärkta kunskaper i befolkningsminoritetens språk inom domstolens domkrets. Detta skulle förbättra medborgarnas praktiska möjligheter att vid de tvåspråkiga domstolarna få service både på finska och på svenska. Behovet av detta ska bedömas skilt i de enskilda domstolarna.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Jennimari Huovinen, tfn 02951 50394,
regeringsrådet Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen