Hoppa till innehåll
Media

Behandlingen av asylärenden vid högsta förvaltningsdomstolen effektiviseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2015 13.40
Pressmeddelande

Det föreslås att högsta förvaltningsdomstolen ska kunna avgöra besvärstillståndsärenden som gäller asyl och internationellt skydd i en mindre sammansättning än för närvarande. Enligt propositionen som överlämnades till riksdagen i dag den 22 oktober ska högsta förvaltningsdomstolen kunna fatta beslut om beviljande av besvärstillstånd i en sammansättning med två domare i stället för tre. Om ledamöterna inte är eniga om avgörandet, ska ärendet överföras till en sammansättning med tre eller flera ledamöter för avgörande.

En sammansättning med två ledamöter ska vara möjlig också i sådana besvärstillståndsärenden i anslutning till asyl och internationellt skydd som gäller uppehållstillstånd eller avlägsnande ur landet och inreseförbud.

Lagförslaget baserar sig på högsta förvaltningsdomstolens framställning hos statsrådet. Antalet asylansökningar ökar ständigt och ska behandlas under en allt hårdare tidspress. Ändringen syftar till att effektivisera domstolens verksamhet och samtidigt minimera statens kostnader utan att den individuella behandlingen av asylansökningarna och de ändringssökandes rättssäkerhet äventyras.

Lagändringen avses träda i kraft vid ingången av nästa år och den ska tillämpas på alla asylärenden som är anhängiga och som avgörs vid högsta förvaltningsdomstolen efter ikraftträdandet av lagen.

Migrationsverkets asylbeslut får fortsättningsvis överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol och förvaltningsdomstolens beslut för sin del hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Om besvärstillstånd inte beviljas står förvaltningsdomstolens beslut fast och behandlingen av ärendet avslutas. Om besvärstillstånd beviljas behandlar högsta förvaltningsdomstolen ärendet enligt det normala förfarandet i en sammansättning med fem ledamöter.

Justitieministeriet utreder som bäst på vilket sätt lagstiftningen och arbetsmetoderna i allmänhet kunde utvecklas för att effektivisera behandlingen av asylärenden. Riktlinjer beträffande detta ska dras upp inom den närmaste framtiden.

I budgetpropositionen för år 2016 föreslås för högsta förvaltningsdomstolen ett tillägg på 1,7 miljoner euro och för Helsingfors förvaltningsdomstol ett tillägg på 2,8 miljoner euro.

Ytterligare upplysningar:
projektchef Petri Saukko, tfn 050 520 9311, och
regeringsrådet Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428
e-post: fö[email protected]

Statsrådets beslutsmaterial

Tillbaka till toppen