Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår ändringar i straffbestämmelserna om terroristbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2017 10.03 | Publicerad på svenska 8.11.2017 kl. 10.33
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen har idag tagit emot ett betänkande av den arbetsgrupp som har utvärderat regleringen om terroristbrott.

- Terrorism är en utmaning särskilt för öppna demokratiska samhällen. Förebyggandet av terrorism går ut på att samtidigt försvara säkerheten och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter i ett öppet samhälle. Förebyggandet av terroristbrott kräver allt mer internationellt samarbete och en bred uppsättning metoder. Regleringen om terroristbrott är ett viktigt led i bekämpningen av terrorism och den måste motsvara de ständigt föränderliga formerna av terrorism, konstaterade justitieminister Häkkänen när han tog emot betänkandet.

Arbetsgruppen föreslår ändringar i strafflagen för att genomföra EU:s direktiv on terroristbrott. Avsikten är att effektivisera förebyggandet av terroristbrott genom att ändra på vad straffbart beteende omfattar. Terroristbrott karakteriseras av att de begås i terroristiskt syfte, till exempel för att orsaka allvarlig fasa bland befolkningen.

- Arbetsgruppen gjorde en omfattande bedömning av terroristlagstiftningen. Arbetet bidrar också till det mål som regeringen ställde i augusti i samband med budgetmanglingen att ge myndigheterna alla tänkbara legislativa medel för att bekämpa terroristbrott, sade justitieminister Häkkänen.

Arbetsgruppen föreslår att vissa gärningar som faller under brottsbeteckningen grov dataskadegörelse, grovt störande av teletrafik och grov systemstörning ska kunna betraktas som brott som begåtts i terroristiskt syfte. Då dessa gärningar har begåtts i terroristiskt syfte ska straffet vara fängelse i minst fyra månader och högst sju år. Maximistraffet är därmed strängare än då dessa brott begås utan terroristiskt syfte.

Samtidigt ska även gärningar avseende radiologiska vapen som begåtts i terroristiskt syfte kriminaliseras. Straffet för dessa brott ska vara fängelse i minst fyra månader och högst åtta år.  

Även ledande av en sådan terroristgrupp i vars verksamhet det ännu inte har begåtts ett brott i terroristiskt syfte, men som handlar i syfte att begå ett sådant brott, ska enligt arbetsgruppens betänkande bli straffbart.

Arbetsgruppen föreslår att även självstudier för att begå eller förbereda ett brott i terroristiskt syfte ska kriminaliseras. Straffbara självstudier kan omfatta till exempel tillverkning eller användning av sprängämnen, skjutvapen eller skadliga substanser. För att studierna ska leda till straffrättsligt ansvar förutsätts att den som utbildar sig har beslutat att begå ett terroristbrott och att man utifrån en helhetsbedömning av omständigheterna kan konstatera att detta har varit gärningsmannens avsikt. Till exempel nedladdning av en handbok för tillverkning av sprängämnen skulle då kunna betraktas som sådana självstudier för ett terroristbrott som avses i lagen. 

Enligt den gällande lagen är mottagande av utbildning för ett terroristbrott straffbart. 

Arbetsgruppen föreslår att bestämmelserna om resande i terroristsyfte utvidgas till att omfatta resor till en annan stat i avsikt att begå ett terroristbrott. På detta sätt skulle straffansvaret även gälla personer som återvänder eller annars reser till Finland i syfte att begå terroristbrott.

För närvarande är det straffbart att en finsk medborgare, en person som är permanent bosatt i Finland eller någon annan som är i Finland reser till en stat där han eller hon inte är medborgare eller permanent bosatt i syfte att begå ett terroristbrott. Straffet för ett resebrott är böter eller fängelse i högst två år.

Också främjande av resa som görs i syfte att begå ett terroristbrott ska kriminaliseras. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst ett år. Finansiering av främjande av resa som görs i syfte att begå ett terroristbrott ska bli straffbart som finansiering av terrorism.

Av arbetsgruppens förslag följer att hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information kan användas även vid utredning och förhindrande av terroristbrott som begås enligt nya gärningssätten. När det gäller främjande av resa som görs i syfte att begå ett terroristbrott skulle detta gälla teleövervakning och systematisk observation.  

Ytterligare upplysningar: Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 02951 50176, e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande (på finska)

Tillbaka till toppen