Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att det stiftas en lag om medborgarinitiativ

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2011 8.00
Pressmeddelande -

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår att det stiftas en lag om medborgarinitiativ. Syftet är att skapa smidiga och tillförlitliga förfaranden för framläggande av medborgarinitiativ samt att på detta sätt främja fri medborgarverksamhet. Medborgarinitiativet innebär att minst 50 000 röstberättigade finska medborgare har rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas.

Den förslagna lagen innehåller bestämmelser om vilka formkrav som ställs på initiativ, hur initiativ väcks, hur underskrifter samlas in och vilket ansvar den som väcker initiativet har samt om myndighetstillsyn.

Den lag som arbetsgruppen nu föreslår ska komplettera grundlagens bestämmelse om medborgarinitiativ. Riksdagen har nyligen godkänt ett lagförslag om ändring av grundlagen att vila. Lagförslaget innehåller en ny bestämmelse om medborgarinitiativ på statlig nivå. Om ändringen av grundlagen godkänns av riksmötet efter valet, träder ändringen i kraft den 1 mars 2012. Avsikten är att också den nu föreslagna lagen om medborgarinitiativ ska träda i kraft då.

Ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas

Ett medborgarinitiativ kan innehålla antingen ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas. Ett initiativ kan också gälla ändring eller upphävande av en gällande lag. Om ett initiativ har formen av ett lagförslag, ska det innehålla själva lagtexten. Om ett lagstiftningsärende är omfattande och komplicerat, är ett enklare alternativ då att den som väcker initiativet föreslår att lagberedning ska inledas. Ett initiativ ska innefatta endast ett sakkomplex och det ska alltid innehålla motiveringar till förslaget.

Ett initiativ kan väckas av en eller flera röstberättigade finska medborgare. Den som väcker ett initiativ ska utse minst en företrädare och en ersättare för sig. Dessa ska sköta de praktiska åtgärder som hänför sig till initiativförfarandet.

Underskrifterna ska samlas in inom sex månader

Underskrifter som stöder ett medborgarinitiativ, dvs. stödförklaringar, ska insamlas skriftligt på papper eller på elektronisk väg i ett datanät. Underskrifterna ska samlas in inom sex månader.

Vid insamling på nätet är det möjligt att utnyttja ett datasystem som tillhandahålls av den som väckt initiativet eller en avgiftsfri nättjänst som upprätthålls av justitieministeriet. De tekniska egenskaperna hos och datasäkerheten i systemet för insamling på nätet ska godkännas av Kommunikationsverket. Insamling på nätet förutsätter också s.k. stark autentisering, till exempel användning av bankkoder eller teleoperatörernas system för mobil identifiering.

Företrädaren för den som väckt initiativet ska ge in stödförklaringarna till Befolkningsregistercentralen, som då kontrollerar att undertecknarna är röstberättigade finska medborgare och att var och en av dem har gett endast en stödförklaring för samma initiativ.

Om antalet godkända stödförklaringar uppgår till minst 50 000, ska företrädaren lämna in initiativet till riksdagen för behandling. Riksdagen ska vara skyldig att ta upp ett medborgarinitiativ till behandling, men bedömer sedan om initiativet ska godkännas eller om eventuella ändringar ska göras.

Om riksdagen förkastar initiativet, kan ett nytt medborgarinitiativ om samma ärende läggas fram.

Offentliggörande av ekonomiskt stöd och skydd för personuppgifter

Arbetsgruppen föreslår att bidragsbelopp som fåtts för framläggande av ett initiativ och uppgift om givarens namn ska offentliggöras, om värdet av det bidrag som en och samma givare har gett är minst 1 500 euro.

Undertecknarens namn och övriga personuppgifter får inte finnas tillgängliga för allmänheten eller andra undertecknare till exempel i datanätet. Även de stödförklaringar som myndigheterna förfogar över ska vara sekretessbelagda.

Enligt den gällande offentlighetslagen är sådana myndighetshandlingar som innehåller uppgifter om en persons politiska övertygelse eller uppgifter om åsikter som personen har uttalat privat sekretessbelagda. Denna utgångspunkt ska förtydligas genom den föreslagna ändringen av offentlighetslagen. Arbetsgruppen uppskattar att offentliggörandet av uppgifterna skulle kunna minska människors vilja att underteckna initiativ. Om undertecknaren vill offentliggöra sitt stöd till ett initiativ, kan han eller hon dock ge sitt samtycke till att hans eller hennes uppgifter offentliggörs och utlämnas.

I lagen om medborgarinitiativ ska det också finnas kompletterande bestämmelser om hur ett medborgarinitiativ läggs fram i Europeiska unionen. Unionens bestämmelser om EU:s medborgarinitiativ ska börja tillämpas den 1 april 2012.

I arbetsgruppens betänkande ingår en avvikande mening framställts av riksdagsledamot Johanna Sumuvuori och riksdagsledamot Kari Uotila. Enligt den avvikande meningen bör stark autentisering inte förutsättas vid insamling av underskrifter på nätet.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Tuula Majuri, tfn 09 1606 7697,
arbetsgruppens sekreterare, konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, tfn 09 1606 7953
e-post: fö[email protected]

Betänkandet av arbetsgruppen för medborgarinitiativ

Tillbaka till toppen