Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår införande av internetröstning vid kommunala folkomröstningar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2014 10.59
Pressmeddelande -

Mellanrapporten av den arbetsgrupp som utreder införandet av möjligheten till internetröstning behandlades i dag vid ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling. Ministerarbetsgruppen beslutade att beredningen för att utveckla ett internetröstningssystem ska fortsättas utgående från arbetsgruppens förslag. Med internetröstning avses röstning via ett datanät under okontrollerade förhållanden. Det nya röstningssättet skulle användas vid sidan om de traditionella sätten att rösta.

Den av justitieministeriet tillsatta arbetsgruppen föreslår i sin mellanrapport att internetröstning ska införas vid rådgivande kommunala folkomröstningar. Tröskeln för att införa internetröstning är lägre vid kommunala folkomröstningar än vid allmänna val, eftersom folkomröstningar till sin natur är rådgivande och dessutom används brevröstning redan nu i stor utsträckning vid dem. Internetröstning skulle därmed inte medföra någon ändring i väljarens ställning. Eftersom det är fråga om rådgivande omröstningar, skulle följderna av eventuella fel inte heller vara lika allvarliga med tanke på resultatet som vid allmänna val.


Medborgarnas förtroende för internetröstningssystemet ytterst viktigt

Genom att införa möjlighet till internetröstning kan man främja medborgarnas möjligheter att utöva sin grundlagsenliga rösträtt och rätt till inflytande. Internetröstning skulle förbättra i synnerhet funktionshindrades möjligheter att rösta självständigt och öka möjligheterna för utlandsfinländarna att utöva sin rösträtt.

För att internetröstning ska lyckas är det ytterst viktigt att medborgarna har förtroende för systemet. I det röstningssystem som utvecklas för att användas vid finländska val ska väljarens identitet och rösträtt kunna verifieras på ett pålitligt sätt och valhemlighet ska kunna bevaras. Väljaren ska också kunna försäkra sig om att hans eller hennes röst har registrerats i röstningssystemet korrekt och att den avgivna rösten har beaktats i valresultatet. Röstningssystemet ska därtill vara öppet för granskning.

För att internetröstning ska kunna tas i bruk vid allmänna val behövs ett sådant identifieringssätt med möjlighet till elektronisk signatur som i stor utsträckning används av medborgarna. Det är inte tekniskt möjligt att skapa en elektronisk signatur med hjälp av de nätbankskoder som för närvarande är i allmänt bruk i Finland. Identifieringssätten håller på att utvecklas vid finansministeriet.

Estland är för närvarande det enda landet i världen där internetröstning används i full skala. Enligt arbetsgruppens utredning finns det fungerande internetröstningssystem på marknaden, men inget av dem lämpar sig som sådant att användas i Finland. Arbetsgruppen anser att det skulle vara möjligt att utveckla ett tryggt internetröstningssystem för att användas vid allmänna val, men detta skulle kräva avsevärda finansiella satsningar. Därtill förutsätter införandet av systemet att flera tekniska och funktionella detaljer ytterligare utreds samt att systemet kontinuerligt utvecklas.

Utgående från de erfarenheter som fås av internetröstning vid kommunala folkomröstningar skulle de tekniska lösningarna för internetröstning vid allmänna val kunna utvecklas vidare. Beslut om införande av internetröstning vid allmänna val ska fattas separat.

Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete för att utreda de olika alternativen för internetröstning och deras tillämplighet vid finländska val. Därtill ska arbetsgruppen närmare bedöma kostnaderna för utvecklingen av systemet. Möjligheterna att utveckla internetröstningsförfarandena i samarbete med Estland, Sverige eller Norge ska också utredas.

Förslaget om de tekniska lösningar och lagändringar som behövs för att införa internetröstning ska överlämnas till ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling senast den 30 januari 2015.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande Kirsi Pimiä, tfn 02951 50534, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen