Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår ändringar i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2017 10.06
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår ändringar i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt. Förslagen syftar till att stärka barns rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller dem själva och uppdatera lagen så att den motsvarar förändringarna i samhället, såsom den allt större mångfalden av familjer.

Målet är också att påskynda rättegångar och förenkla förfarandet i ostridiga ärenden. En revidering av lagen ingår i regeringsprogrammet.

Arbetsgruppen hade i uppgift att utarbeta ett förslag avseende behoven av ändringar i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och lägga fram det för justitieministern.

- Revideringen av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt är ett viktigt projekt som tagits in i regeringsprogrammet. Justitieministeriets arbetsgrupp har nu tagit ett stort steg framåt i ärendet, sade justitieminister Antti Häkkänen när han tog emot arbetsgruppens betänkande.

- Jag är särskilt nöjd med att beredningen har skett i ett aktivt samarbete med olika intressentgrupper och med beaktande av medborgarnas åsikter.

Växelboende tas in i lagen

I lagen föreslås bestämmelser om att barnet på basis av ett avtal mellan föräldrarna eller ett domstolsbeslut ska bo växelvis hos vardera föräldern. Växelboende nämns inte alls i den gällande lagen.

Också då det avtalas om växelboende kan barnet ha enbart en officiell bostadsort. De föreslagna bestämmelserna kommer därmed inte direkt att påverka rätten att få olika förmåner eller tjänster, såsom bostadsbidrag eller skolskjuts. De ändringsbehov som gäller dem ska bedömas separat inom respektive förvaltningsområde.

Barnets kontakter med far- och morföräldrar och andra närstående

Bestämmelserna om syftet med vårdnaden om barn ska enligt förslaget preciseras så att lagen tydligare än nu framhäver vårdnadshavarnas skyldighet att värna om relationer till personer som står barnet nära. 

Arbetsgruppen föreslår att det för barnet kan fastställas rätt att träffa en person som står honom eller henne särskilt nära. Barnet kan ha en särskilt nära relation med till exempel en far- eller morförälder, fosterförälder eller en förälders tidigare make som bott i samma hushåll. Man kan komma överens om denna typ av umgängesrätt genom ett avtal som fastställs av socialmyndigheterna eller genom domstolens beslut.  

Nya sätt att förebygga föräldraalienation

Arbetsgruppen föreslår flera lagstiftningsåtgärder för att bättre än för närvarande förebygga föräldraalienation eller andra problem som orsakas av att utövandet av umgängesrätten hindras. Med föräldraalienation avses i allmänhet att en förälder uppträder på ett sätt som inverkar skadligt på förhållandet mellan barnet och den andra föräldern.

I lagen tas det in en bestämmelse om föräldrarnas skyldighet att medverka till att umgängesrätten tillgodoses och ett förbud mot att påverka barnet på ett osakligt sätt.

Domstolen ska i sin beslutsprövning beakta bland annat förälderns förmåga att ställa barnets behov före konflikter mellan föräldrarna. Domstolens beslut ska dessutom kunna förenas med vite för att trygga att umgängesrätten förverkligas.   

Barnets rätt att delta stärks

Det föreslås att barnets rätt att bli hörd och delta i behandlingen av ärenden som gäller honom eller henne ska stärkas. I lagen tas det också in mer detaljerade bestämmelser än tidigare om hörande av barn i domstol och hos socialmyndigheterna. Domstolen ska vid hörandet kunna anlita ett sakkunnigbiträde som främst ska se till att hörandet sker på ett barnvänligt sätt.

Reformer för att påskynda rättegångar

En rättegång som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt kan förlängas på grund av att en utredning som domstolen ska inhämta från socialnämnden dröjer. Arbetsgruppen föreslår flera reformer för att göra utredningsprocessen smidigare och kortare.

Upprepade vårdnadstvister är skadliga för barnet. För att undvika sådana föreslår arbetsgruppen en högre tröskel för att ändra ett avtal som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt eller domstolens beslut.

Remissbehandlingen av arbetsgruppens betänkande börjar den 29 september i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtanden kan lämnas in fram till den 1 december, varefter det fattas beslut om den fortsatta beredningen.

Ytterligare upplysningar: Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn fö[email protected] och Laura Määttänen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50332 (e-post: [email protected])

Betänkande av arbetsgruppen för revidering av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

Projektsida

Utlåtande.fi

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen