Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår ny lag om dataskydd

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2017 9.26
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet föreslår att det stiftas en ny allmän lag om skydd för personuppgifter, en dataskyddslag. Dataskyddslagen avses precisera och komplettera den allmänna dataskyddsförordningen som Europaparlamentet och rådet antog våren 2016.

Enligt förslaget ska den nuvarande personuppgiftslagen samt lagen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen upphävas.

- Dataskyddsreformen är av stor betydelse för hela Europa och ett projekt som berör alla medborgare. I den fortsatta nationella beredningen har vi kunnat ta fasta på vissa frågor som är särskilt viktiga för oss finländare. Det nu överlämnade betänkandet ger en god grund för ytterligare åtgärder och diskussion, sade justitieminister Antti Häkkänen i dag, den 21 juni, då han tog emot arbetsgruppens betänkande.

Den nationella lagstiftningen om skydd för personuppgifter ses över eftersom EU:s allmänna dataskyddsförordning blir direkt tillämplig i medlemsstaterna. Förordningen ger dock medlemsstaternas lagstiftare möjlighet att besluta om vissa frågor. En del av bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen rentav förpliktar till nationella lagstiftningsåtgärder. Arbetsgruppen föreslår att bestämmelser om dessa enskilda frågor utfärdas genom dataskyddslagen.

Enligt förslaget ska det i dataskyddslagen finnas bestämmelser om en nationell tillsynsmyndighet, rättsskydd samt behandlingen av personuppgifter i särskilda situationer. Den föreslagna regleringen om behandling av uppgifter i särskilda situationer (t.ex. för att trygga yttrandefriheten, för att hantera personbeteckningar, för vetenskaplig eller historisk forskning och för statistiska ändamål) utgår från den nuvarande personuppgiftslagen.

EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas i stor utsträckning inom olika samhällssektorer och den gäller alla former av behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller bestämmelser om de registrerades rättigheter samt registeransvarigas och registerförarnas skyldigheter. Den allmänna dataskyddsförordningen är även nationellt det viktigaste rättesnöret vid behandlingen av personuppgifter. Den allmänna dataskyddsförordningen blir tillämplig i medlemsstaterna den 25 maj 2018. Arbetsgruppen föreslår att dataskyddslagen ska träda i kraft samtidigt med den allmänna dataskyddsförordningen.

Dataskyddsmyndighetens uppgifter

När det gäller tillsynsmyndigheten föreslår arbetsgruppen att dataombudsmannens byrå utvidgas till en dataskyddsmyndighet. Myndigheten ska precis som i dagsläget ledas av en dataombudsman. Dessutom inrättas vid myndigheten en ny tjänst som biträdande dataombudsman. Det föreslås att den nuvarande datasekretessnämnden dras in.

Dataskyddsmyndigheten föreslås ha en särskild påföljdsnämnd som internt beslutsfattande organ när myndigheten avgör de viktigaste påföljdsärendena, dvs. påförande av administrativa sanktionsavgifter eller begränsningar eller förbud som gäller behandlingen av personuppgifter.

Arbetsgruppen föreslår att det påföljdssystem som till en stor del bygger på administrativa påföljder kompletteras med straffrättsliga påföljder när administrativa påföljder inte kan användas. På denna punkt föreslår arbetsgruppen ändringar i strafflagen.

Konsekvenserna för samhället av EU:s dataskyddsförordning

EU:s dataskyddsförordning är den största reformen av dataskyddslagstiftningen på 20 år såväl i EU som i Finland. Målet med en dataskyddslagstiftning som omfattar hela EU och ett effektivt genomförande av den är att förbättra medborgarnas ställning och samhällets verksamhetsförutsättningar samt att främja näringslivet.

Kostnadseffekterna är till stor del en direkt följd av dataskyddsförordningen. En viktig enskild konsekvens av EU:s dataskyddsförordning gäller organiseringen av tillsynsmyndigheten så att den effektivt kan sköta uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Arbetsgruppens betänkande skickas nu på remiss. Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen i höst.

Information om EU:s allmänna dataskyddsförordning finns på Europeiska kommissionens webbplats. Faktabladen finns också på svenska.

Mer information:

Arbetsgruppens sekreterare:

Anu Talus, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 586, e-post: [email protected]

Tanja Jaatinen, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 056, e-post: [email protected]

Anna Hänninen, överinspektör, dataombudsmannens byrå, tfn 0295 666 796, e-post: [email protected]

 
Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen