Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen föreslår nedläggning av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2013 9.12
Pressmeddelande -

Arbetsgruppen som i dag överlämnade sitt betänkande till justitieminister Anna-Maja Henriksson och jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen föreslår att landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd ska dras in och besvärsärendena delas upp mellan förvaltningsdomstolarna. Enligt förslaget ska de frågor som gäller ändringssökande och som nu hör till nämndens behörighet till vissa delar koncentreras till Tavastehus förvaltningsdomstol och Norra Finlands förvaltningsdomstol. Omprövning av beslut av Statens ämbetsverk på Åland får begäras hos Ålands förvaltningsdomstol. Handläggning av ärenden som kräver sakkunskap i jordbruksfrågor och som gäller ändringssökande i anslutning till egentliga jordbrukstöd, stöd för landsbygdsutveckling och jordbrukets strukturstöd ska koncentreras till Tavastehus förvaltningsdomstol. Norra Finlands förvaltningsdomstol ska behandla de stödärenden som gäller sökande av ändring i beslut om renhushållning och naturnäringar samt vissa frågor som avgörs med stöd av skoltlagen. Alla andra förvaltningsdomstolar ska i fortsättningen behandla ärenden som rör ändringssökande i anslutning till jakt, fiske, växtskydd, myndighetsfrågor som hör till Forststyrelsens beslutanderätt samt till frågor enligt lagen om samfälligheter. Ytterligare föreslår arbetsgruppen ändringar i systemet för rättelseyrkande och besvärstillstånd för att systemet för ändringssökande i landsbygdsnäringsfrågor ska bli enhetligare. Vid statsrådet pågår som bäst ett brett projekt som studerar möjligheterna att utvidga användningsområdet för både begäran om omprövning och besvärstillstånd. De föreslagna ändringarna följer de principer som arbetats fram i samband med detta projekt. Nedläggningen av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inverkar på Veterinärmedicinska skadenämndens förutsättningar att fortsätta verksamheten. Skadenämnden är verksam i anslutning till besvärsnämnden. Ärendet bereds som tjänstearbete på jord- och skogsbruksministeriet. Arbetsgruppen har haft målet att ta hänsyn till särdragen hos de ärenden som nämnden behandlar, den sakkunskap som man behöver för att avgöra ärendena samt till att trygga en snabb handläggning av ärendena. Arbetsgruppen har tagit fram förslag till överföring av besvärsnämndens anslag och personal från jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde till justitieministeriets förvaltningsområde. Regeringsrådet Eija Siitari-Vanne från högsta förvaltningsdomstolen har arbetet som arbetsgruppens ordförande. Till arbetsgruppen har hört företrädare för justitieministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och Tavastehus förvaltningsdomstol. Avsikten är att reformen börjar gälla 1.9.2014. Ytterligare information:jord- och skogsbruksministeriet: konsultativa tjänstemannen Marit Ilveskero, tfn 0295 162 161,fö[email protected] Jarno Virta, tfn 0295 162 105, fö[email protected]: utvecklingschef Ann-Mari Pitkäranta, tfn 0295 150 546, fö[email protected]

Tillbaka till toppen