Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp vill öka möjligheterna att döma vinning av brott förverkad till staten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2015 9.40
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp har blivit klar med sitt förslag till revidering av strafflagens bestämmelser om förverkandepåföljder. Med förverkandepåföljder avses förfaranden där egendom, till exempel ekonomisk vinning av brott, döms förverkad till staten utan ersättning.

Genom de föreslagna ändringarna genomförs EU:s direktiv om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott.

Enligt arbetsgruppen uppfyller Finlands lagstiftning redan nu huvudsakligen direktivets krav, men vissa av direktivets bestämmelser förutsätter dock lagändringar. Detta gäller i synnerhet förverkandepåföljder som riktar sig mot tredje man.

Till förverkandepåföljd ska enligt förslaget kunna dömas även den till vilken ekonomisk vinning av brott har överförts i syfte att undgå förverkandepåföljd eller skadeståndsskyldighet. Detta förutsätter dock att denna person vid mottagandet av egendomen kände till eller hade grundad anledning att misstänka att den var eller motsvarade vinning av ett brott, eller att han eller hon fått egendomen som gåva eller annars utan vederlag.

Bestämmelserna om utvidgat förverkande av vinning ska kompletteras

Det föreslås att bestämmelserna om utvidgat förverkande av vinning kompletteras så att de på ett mer heltäckande sätt kan tillämpas på egendom som har sitt ursprung i brottslig verksamhet.

Bestämmelsen om utvidgat förverkande av vinning ska enligt förslaget kunna tillämpas på egendom som har sitt ursprung i brottslig verksamhet, då det har begåtts ett sådant brott som avses i bestämmelsen och om brottet är av sådan art att det kan medföra ekonomisk vinning. Till förverkandepåföljd döms gärningsmannen, den som har varit delaktig i brottet eller den på vars vägnar eller till vars förmån brottet har begåtts.

Enligt arbetsgruppen ska den allmänna utgångspunkten också i fortsättningen vara att det har begåtts ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år. Förteckningen över brott på vilka bestämmelsen om utvidgat förverkande kan tillämpas ska dessutom kompletteras med vissa brott för vilka det föreskrivna strängaste straffet är fängelse under fyra år.

Brotten på vilka bestämmelsen kan tillämpas ska enligt förslaget vara av sådan art att de kan medföra ekonomisk vinning, då det enligt den gällande lagstiftningen förutsätts att brottet ska medföra avsevärd ekonomisk vinning. Därtill ska man enligt förslaget slopa den begränsning i den nuvarande lagen enligt vilken egendom inte döms förverkad om den har sitt ursprung i brottslig verksamhet som kan anses obetydlig.

Bestämmelsen om åberopsbördan och bevisbördan, dvs. att åklagaren i yrkandet på förverkande åberopa de omständigheter som yrkandet grundar sig på, ska preciseras. Åklagaren ska också ha bevisbördan för dessa omständigheter, det vill säga åklagaren ska styrka att det finns skäl att anta att egendomen helt eller delvis har sitt ursprung i brottslig verksamhet. Däremot när yrkandet gäller utvidgat förverkande av vinning ska den som misstänks för brott göra sannolikt att egendomen har sitt ursprung i annan än brottslig verksamhet. Detta förslag, som gäller så kallad omvänd bevisbörda, grundar sig på regeringsprogrammets målsättningar som syftar till att bekämpa grå ekonomi.

- Målet är att vinning som har sitt ursprung i ett brott eller brottslig verksamhet på ett mer heltäckande sätt än tidigare kan dömas förverkad till staten. Detta ger bättre möjligheter att förhindra att man drar nytta av brott och att denna vinning används för att finansiera nya brott, konstaterade justitieminister Anna-Maja Henriksson när arbetsgruppen överlämnade betänkandet till henne.

Direktivet ska genomföras nationellt före den 4 oktober 2016.

I betänkandet ingår en avvikande mening som lämnats av Finlands Advokatförbund beträffande förslaget om omvänd bevisbörda.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Katariina Jahkola, tfn 02951 50246, och
lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 02951 50500


Tillbaka till toppen