Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp för att revidera lagen om faderskap

Justitieministeriet 25.4.2012 8.52
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till ny lag om faderskap. Avsikten är att tillsätta en fristående bredbasig uppföljningsgrupp till stöd för arbetsgruppen.Syftet är att i enlighet med regeringsprogrammet totalrevidera lagen och modernisera den reglering som gäller erkännande av faderskap i fråga om barn som föds i samboförhållanden. Utöver bestämmelserna om faderskap ska arbetsgruppen utarbeta ett förslag till grundläggande bestämmelser om hur moderskap bestäms.

Lagen om faderskap trädde i kraft 1976. Efter att den stiftades har samhället genomgått flera förändringar som inverkar på tillämpningen av lagen. Bland annat familjestrukturerna har ändrats, samboförhållanden har blivit mer utbredda och metoderna för att utreda faderskap har utvecklats avsevärt.

Arbetsgruppen utgår i sitt arbete från justitieministeriets promemoria från 2011 om behovet att revidera lagen om faderskap och remissvaren i anslutning till promemorian.

Arbetsgruppen ska vara klar med sitt förslag före utgången av september 2013.
Ordförande för arbetsgruppen är professor Markku Helin från Åbo universitet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Antti T. Leinonen, 09 1606 7713, e-post: fö[email protected], och lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 09 1606 7703, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson regeringen