Hoppa till innehåll
Media

Utsökningsväsendet blir Utsökningsverket

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2019 16.06
Pressmeddelande

Utsökningsväsendet omorganiseras så att det får en enda nivå. Riksfogdeämbetet och de 22 utsökningsverken ska gå samman till en enda riksomfattande myndighet, Utsökningsverket.

Målet med reformen är att förbättra utsökningsväsendets produktivitet och lönsamhet utan att rättssäkerheten äventyras. Genom att övergå till en utsökningsorganisation med en enda myndighet och centralisera funktionerna kan resurserna utnyttjas effektivare och flexiblare än tidigare. I reformen fördelas också utsökningens verkställighetsuppdrag på ett nytt sätt mellan olika personalgrupper efter ärendets natur och svårighetsgrad.

Vid basverkställighet behandlas rutinmässiga utsökningsärenden och vid omfattande verkställighet behandlas mer krävande ärenden som innehåller större prövningsrätt. Specialverkställigheten motsvarar för sin del den nuvarande specialindrivningen inom utsökningen. De utsökningsuppgifter som gäller omfattande verkställighet förrättas vid regionala utsökningsenheter. De uppgifter som gäller basverkställighet och specialverkställighet behandlas vid riksomfattande verksamhetsenheter.

Riksdagen förutsätter att regeringen noga ger akt på hur den ändrade organisationen och uppdelningen av verkställigheten i samband med den nya strukturen på utsökningen fungerar och vilka effekterna blir samt att den lämnar lagutskottet en rapport om saken före utgången av 2022. I uppföljningen och rapporten ska särskild uppmärksamhet ägnas åt reformutfallet när det gäller gäldenärernas och borgenärernas ställning, rättssäkerheten och de språkliga rättigheterna, verkställighetens kvalitet, sakkunskapen och indrivningsresultatet samt de besparingar som eftersträvas genom reformen.

Utsökningsväsendets nuvarande nätverk av verksamhetsställen ändras inte i till följd av lagens ikraftträdande. Också enligt regeringsprogrammet ska utsökningsväsendets nätverk av verksamhetsställen förbli oförändrat. Bestämmelser om Utsökningsverkets verksamhetsställen utfärdas genom en separat förordning av justitieministeriet.

Presidenten stadfäste ändringen vid presidentföredragningen den 19 juni 2019. Organisationsreformen avses träda i kraft den 1 december 2020.

Ytterligare upplysningar: Kari Liede, regeringsråd, tfn 02951 50210, [email protected]

Tillbaka till toppen