Hoppa till innehåll
Media

Antalet verksamhetsställen för utsökningsverken minskar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2012 10.30
Pressmeddelande -

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling förordade justitieministeriets plan att minska antalet verksamhetsställen för utsökningsverken. På grundval av detta har justitieministeriet i dag utfärdat en förordning genom vilken antalet verksamhetsställen för utsökningsverken minskar från nuvarande 178 till 66. De nuvarande 22 huvudsakliga verksamhetsställena förblir som de är, men antalet filialer minskas till 44.

Ändringarna träder i kraft vid ingången av år 2013. Det föreskrivs dock om en övergångsperiod som går ut i slutet av år 2014. Under övergångsperioden sköter utsökningsverken de nödvändiga lokal- och personalarrangemangen.

Syftet är att bilda ett sådant nätverk av verksamhetsställen som garanterar den regionala tillgången på tjänster på ett sätt som motsvarar dagens behov. Till följd av reformerna av utsökningslagstiftningen och utsökningens datasystem har behovet av att personligen besöka utsökningsverken minskat. Utsökningsärenden uträttas numera i huvudsak elektroniskt eller per telefon och uppgifterna om gäldenärens förmögenhet fås i realtid ur utsökningens datasystem. Klienter kan vid behov tas emot även på andra överenskomna ställen, till exempel vid myndigheternas samservicekontor.

Det strävas också efter att skapa bättre förutsättningar än för närvarande för ledning, enhetlig och effektiv verksamhet samt en trygg arbetsmiljö.

Ändringarna gäller 110 tjänstemän. Alla kommer att ha möjlighet att arbeta vid något annat verksamhetsställe som hör till samma utsökningsverk.

Särskild uppmärksamhet har fästs vid att trygga tillgången på svenskspråkig service. Ändringen har ingen inverkan på servicen på samiska.

Ytterligare upplysningar:
chefen för rättshjälps- och utsökningsenheten, regeringsrådet Merja Muilu, tfn 02951 50200,
regeringsrådet Kari Liede, tfn 02951 50210,

Justitieministeriets förordning om utsökningsverkens verksamhetsställen samt en promemoria (pdf) av vilken framgår vilka verksamhetsställen som dras in och motiveringen till ändringarna finns på justitieministeriets webbplats slutet av pressmeddelandet på addressen:
http://www.om.fi/sv/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/1347273626161


Utsökningsenheternas kontaktinformation

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen