Hoppa till innehåll
Media

Utländska stridande och straffrätt i datanät behandlas vid EU:s justitieministermöte

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2017 9.47
Pressmeddelande

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Bryssel den 27?28 mars. I rättsliga frågor företräds Finland av den ständiga representanten, ambassadör Pilvi-Sisko Vierre-Villeneuve. Från justitieministeriet deltar kanslichef Asko Välimaa.

I rådet diskuteras frågor som gäller utländska terroriststridande som återvänder till medlemsstaterna. Ministrarna utbyter erfarenheter och information om praxis som har utvecklats i medlemsstaterna för att motarbeta fenomenet. Teman som behandlas är bland annat effektivare utbyte av information med Eurojust och EU:s samarbete med tredje länder, i synnerhet Turkiet.

I EU godkändes nyligen ett direktiv om bekämpande av terrorism. Direktivet harmoniserar lagstiftningen i medlemsstaterna så att nya brott som ska kriminaliseras är bland annat resor för terroristsyften och finansiering av dessa samt mottagande av utbildning för terroristsyften. Lagstiftningen i Finland ändrades i december 2016 så att resor utomlands i syfte att begå terroristbrott och finansiering av sådana resor är straffbart.

Vid mötet diskuteras också effektivare användning av straffrätt i datanät med tanke på ökat samarbete och bättre samordning. Målet är att förbättra tillgången till elektroniskt bevismaterial när det gäller utredning av brott. Det bereds också praktiska åtgärder för att förbättra sakkunskapen, utbyta god praxis och svara på sådana utmaningar i brottsutredningen som gäller datakryptering. Det bör finnas en balans mellan å ena sidan effektiv brottsbekämpning och å andra sidan tryggandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och dataskydd.

Ytterligare information: Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 2951 50170, Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn +358 2951 50176 och Sampo Brander, specialsakkunnig, EU-representationen, tfn +32 2 2878 594

Närmare information på rådets webbplats: Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Jari Lindström
Tillbaka till toppen