Hoppa till innehåll
Media

Utredning om förbättring av organisationernas ekonomi

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2011 7.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsammans med sju andra ministerier låtit göra en utredning om möjligheterna att förbättra organisationernas ekonomi. Ett syfte med utredningen var att komma med lösningar till problemen i anslutning till statsförvaltningens understödspraxis. Medborgarorganisationerna producerar samhällelig nytta bland annat genom att komplettera den offentliga serviceproduktionen.

Regeringen fattade beslut om utredningen när den i februari 2010 godkände principbeslutet om främjandet av demokratin i Finland. Utredningen har gjorts av filosofie doktor Aaro Harju och doktor i samhällsvetenskaper Jorma Niemelä.

Utredningsmännen föreslår att den så kallade skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster ska tillämpas på social- och hälsovårdstjänster inom sådana branscher där inte finns några tjänsteleverantörer (till exempel rehabilitering av missbrukare i glesbygden). Skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster betyder att samhället ska säkerställa tillgången på tjänster.

För att underlätta serviceproduktionen kunde det införas en affärsverksamhetsmodell för samhälleliga företag. Enligt denna modell skulle organisationer kunna producera tjänster till exempel för invånare i glesbygden och regioner på tillbakagång så att den eventuella vinsten används för att utveckla dessa tjänster vidare och för allmännyttig verksamhet. Enligt förslaget ska modellen för ett samhälleligt företag skrivas in i programmet för den nästa regeringen.

Organisationernas ställning bör enligt utredningen förbättras också genom skattelättnader. Det är viktigt att trygga skattefrihet för allmännyttig medborgarverksamhet samt reda ut organisationernas möjligheter att dra av donationer i beskattningen.

En del av finansieringen som riktats till medborgarorganisationerna bör reserveras för organisationsgränsöverskridande utvecklingsprogram, för vilka staten tillsammans med medborgarorganisationerna fastställer mål. På detta sätt kan det tryggas att också de grupper som inte får understöd blir hörda och deras delaktighet kan stärkas.

Det föreslås att vid sidan om riksomfattande centralorganisationer och rådgivningsorganisationer grundas regionala rådgivningscentrum. Från dessa centraliserade servicepunkter skulle även mindre organisationer kunna få råd om hur de kan ansöka om finansiering samt utbildning.

Utredningen skicka ut på remiss. Under våren ordnar justitieministeriet ett informations- och diskussionsmöte kring utredningen.

Ytterligare upplysningar:
specialplanerare Niklas Wilhelmsson, tfn 09 1606 7966
e-post: fö[email protected]

Organisationers ekonomiska verksamhetsförutsättningar

Tillbaka till toppen