Hoppa till innehåll
Media

Utredningskommissionen: Fall av familjevåld som lett till ett barns död ska granskas systematiskt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2013 9.20
Pressmeddelande -

Utredningskommissionen som undersökt händelserna som ledde till en åttaårig flickas död i Helsingfors i maj 2012 har gett sina rekommendationer om åtgärder för att undvika liknande fall i framtiden.

Det behövs klara instruktioner om identifiering av misshandel av barn, och samarbetet mellan olika aktörer inom barnskyddet ska förbättras. I fortsättningen ska också samtliga fall av familjevåld som lett till ett barns död uppföljas.

- Jämfört med andra västländer dör det i Finland alltför många personer också barn till följd av familjevåld. Vi måste bryta denna utveckling och få en ändring i dessa dystra siffror. Vi måste förbättra samarbetet mellan myndigheter och bättre kunna lyssna till barnens behov, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson som tillsammans med omsorgsminister Susanna Huovinen tog emot utredningskommissionens rapport.

I det utredda fallet hade fadern fått vårdnaden av barnet år 2010, och sedan dess hade barnet bott hos fadern och hans flickvän. För denna tid finns det tecken på långvarigt fysiskt och psykiskt våld mot barnet. Våldet ledde slutligen till barnets död.

Utredningskommissionen konstaterar att social- och hälsovårdsministeriet borde standardisera utredningsförfarandena om omständigheterna i hemmet så att vissa granskningar alltid utförs vid beslut om vårdnaden och barnets hem. Dessa borde omfatta åtminstone en utredning av bakgrunden hos de personer som bor i hemmet och en sammanställning av de uppgifter som finns hos polisen, skolan och hälso- och sjukvården.

Det verkar som om det finns oklarhet hos olika myndigheter om vad som ingår i de egna uppgifterna i egenskap av stödaktör inom barnskyddet. Barnskyddsmyndigheterna har totalansvaret för ett barn inom barnskyddet, men även andra aktörer ska ha en klar uppfattning om sina egna uppgifter. Utredningskommissionen anser att social- och hälsovårdsministeriet ska tillsammans med andra aktörer utarbeta verksamhetsmodeller för att säkerställa ett välfungerande samarbete mellan barnskyddet, skolan, hälso- och sjukvården, småbarnsfostran och polisen.

I flera utredningar har det konstaterats brister i socialväsendets och hälso- och sjukvårdens beredskap att identifiera våld mot barn och ingripa i det. Utredningskommissionen föreslår att Finska Läkarföreningen Duodecim utarbetar en God medicinsk praxis-rekommendation om identifiering och behandling av misshandel av barn, som bl.a. medarbetare vid rådgivningsbyråer och skolhälsovården kan använda. Därutöver borde även andra personer som arbetar med barn känna till rekommendationen.

I Finland dör årligen cirka 10 barn till följd av familjevåld och cirka 300 barn blir allvarligt skadade. Man lär sig dock inte mycket av fallen, eftersom fallen inte utreds systematiskt utöver brottsutredningen. Enligt kommissionen borde Institutet för hälsa och välfärd i fortsättningen samla in information om samtliga fall av familjevåld som lett till ett barns död, rapportera dessa regelbundet och presentera slutsatser för att undvika liknande fall i framtiden.

Dessutom borde social- och hälsovårdsministeriet skapa standardiserade förfaranden inom barnskyddet, enligt vilka personalen rapporterar de avvikelser och fel som de observerat. Detta ska göras föra att utveckla förfarandena inom barnskyddet, inte för att utreda frågan om skyldighet.

Ytterligare upplysningar:
utredningskommissionens ledare, generalsekreteraren Kristiina Kumpula, Finlands Röda Kors, tfn 020 701 2010,
ledande utredare Kai Valonen, Olycksutredningscentralen, tfn 02951 50707, Valonens e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen