Hoppa till innehåll
Media

Fullmäktige ska utse nya nämndemän

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2017 8.54
Pressmeddelande

Justitieministeriet har fastställt antalet nämndemän som ska utses till tingsrätterna för följande fyraårsperiod. De nya kommunfullmäktige som valdes i våras ska utse de nya nämndemännen för sin kommun. Mandatperioden för de nuvarande nämndemännen går ut då de nya nämndemännen har utsetts.

Det totala antalet nämndemän är 1 477, vilket är färre än tidigare. År 2012 utsågs 1 737 nämndemän. Antalet nämndemän har justerats främst på grundval av utvecklingen i antalet mål och ärenden i tingsrätterna och behovet av nämndemän med hänsyn till denna utveckling.

I sitt brev till kommunstyrelserna och tingsrätterna ber justitieministeriet fullmäktige fästa uppmärksamhet vid att nämndemännen utses till ett domaruppdrag. En nämndeman är inte en kommunal förtroendevald med ett politiskt mandat, utan bör vara oberoende. Detta innebär bland annat att det inte kan krävas att nämndemännen betalar s.k. partiskatt för sina sammanträdesarvoden.

Enligt justitieministeriet ska fullmäktigegrupperna särskilt se till att de som utses till nämndemän är beredda att verka i sitt uppdrag hela perioden ut. Det ska ses till att nämndemännen inser vikten av sitt uppdrag och att nämndemannauppdraget till skillnad från andra kommunala förtroendeuppdrag förutsätter att man är beredd på att sammanträdet kan pågå hela dagen. När det gäller omfattande brottmål kan behandlingen ta flera dagar och då måste nämndemännen vid behov vara beredda att vara närvarande vid rättegången flera dagar i rad.

Nämndemannakandidaterna bör göras uppmärksamma på behörighetsvillkoren som ställts för uppdraget redan innan de utses till nämndemän. Enligt justitieministeriet kan till exempel personer med anteckningar i straffregistret inte anses vara lämpliga för uppdraget.

Ministeriet påpekar att frågor om jäv har ofta blivit aktuella i synnerhet då till exempel ledamöter i kommunstyrelsen eller styrelsen för samkommunen har utsetts till nämndemän. Också vid nämndemännens språkkunskaper bör ägnas större uppmärksamhet än tidigare. Kraven på språkkunskaper betonas särskilt vid tvåspråkiga tingsrätter.

En nämndeman ska innan han eller hon inleder uppdraget till tingsrätten lämna en redogörelse för sina bindningar. Uppgifterna om bindningar införs i registret över domares bindningar och bisysslor, som togs i bruk i början av året. Det offentliga registret förs av Rättsregistercentralen.

Ytterligare information:
regeringssekreterare Mika Risla, tfn 02951 50190

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen