Hoppa till innehåll
Media

Övervakningsstraff införs vid ingången av november

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2011 7.30
Pressmeddelande -

En ny straffrättslig påföljd, övervakningsstraff, införs i Finland vid ingången av november. Den dömde får bo i sitt hem, men han eller hon övervakas under straffet både med hjälp av tekniska anordningar och på andra sätt.

Ett övervakningsstraff kan dömas ut i stället för ett ovillkorligt fängelsestraff på högst sex månader, när det finns ett hinder för dömande till samhällstjänst. Målgruppen för straffet är i praktiken de som gjort sig skyldiga till rattfylleri eller egendomsbrott. Det uppskattas att det dagliga antalet personer som dömts till straffet nästa år är cirka 30. I fortsättningen förväntas antalet uppgå till 600-700 personer årligen.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson förväntar sig att införandet av övervakningsstraffet medför positiva konsekvenser. - Forskningsdata tyder på att samhällspåföljder är ett effektivt sätt att minska återfallsbrottslighet. Till exempel i Sverige, där övervakningsstraffet har använts sedan år 1994, har de som dömts till straffet avsevärt mer sällan gjort sig skyldiga till nya brott än de som dömts till ovillkorligt fängelse.

Tidigare ovillkorliga fängelsestraff och brottets art kan utgöra ett hinder för dömande till övervakningsstraff. Till exempel misshandels- eller sexualbrott som riktats mot gärningsmannens sambo eller annan nära anhörig utgör i regel ett hinder för att ett övervakningsstraff kan dömas ut.

Den som dömts till straffet är skyldig att noggrant följa ett veckoschema som fastställts för honom eller henne. Övervakningsstraffet förutsätter också absolut drogfrihet, som kontrolleras genom prov.

Den dömde är skyldig att vistas i sitt hem vid alla tillfällen då han eller hon inte har någon godtagbar grund att avlägsna sig därifrån. Med hjälp av ett övervakningsband som fästs på den dömdes vrist följer Brottspåföljdsmyndigheten var den dömde rör sig och att han eller hon följer det bestämda tidschemat.

Dessutom görs oanmälda övervakningsbesök i den dömdes bostad och på dennes arbetsplats. Därför förutsätter övervakningsstraffet alltid att de som bor i samma bostad med den dömde ger sitt samtycke till övervakningen. Minderåriga barns åsikt ska utredas i samarbete med barnskyddsmyndigheterna.

För en ringa förseelse mot villkoren för övervakningsstraffet ges den dömde en skriftlig varning. Upprepade eller allvarliga brott mot villkoren leder i regel till att straffet förvandlas till ovillkorligt fängelse.

Ett övervakningsstraff ger den dömde möjlighet att bevara sin arbets- eller studieplats och sina sociala förhållanden, och straffet kan även omfatta till exempel missbrukarrehabilitering.

Övervakningsstraffet är en förmånlig påföljd för samhället. Verkställigheten av straffet uppskattas kosta ca en tredjedel av kostnaderna för en fängelsedag, som för närvarande är 180-200 euro. Den tekniska övervakningen kostar 2,9 euro per dag per dömd.

Vid sidan av Sverige används övervakningsstraffet även i många andra europeiska länder, till exempel i Danmark, Norge och Estland.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Ulla Mohell, tfn 09 1606 7892
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen