Hoppa till innehåll
Media

Konsumentskyddet inom näthandeln reformeras i sommar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2013 12.48
Pressmeddelande -

EU-direktivet om konsumenträttigheter genomförs speciellt genom ändringar i de bestämmelser som gäller hemförsäljning och distansförsäljning. En enhetligare reglering inom EU väntas underlätta i synnerhet den gränsöverskridande näthandeln. Republikens president stadfäste reformen i dag den 30 december. Ändringarna träder i kraft den 13 juni 2014.

De mest betydande ändringarna gäller konsumentens ångerrätt och näringsidkarens skyldighet att lämna information.

Konsumentens rätt att frånträda ett hemförsäljnings- eller distansförsäljningsavtal utvidgas jämfört med nuläget. Konsumenten har bl.a. rätt att göra en avbeställning inom 14 dagar även i det fall att en tjänst har börjat utföras med konsumentens samtycke, men ännu inte utförts i sin helhet. Då ska konsumenten betala ersättning för den prestation som redan har utförts.

Nytt är också att konsumenten i fortsättningen alltid separat ska meddela om frånträde, medan det för närvarande räcker att varan återsänds för att det ska betraktas som ett meddelande om frånträde. Genom den ångerblankett som näringsidkaren ska ge konsumenten blir det lättare att meddela om frånträde.

Konsumenten ska i fortsättningen i allmänhet stå för kostnaderna för att återsända varan, om inte säljaren har förbundit sig att stå för dem eller underlåtit att informera konsumenten att denne ska stå för dem. Det är att anta att en del av näringsidkarna kommer att förbinda sig att stå för dessa kostnader också i fortsättningen. Tröskeln för att handla på nätet kan annars bli för hög för konsumenterna.

I och med reformen får näringsidkaren vid telefontjänster som gäller ett avtal som näringsidkaren har ingått bara använda sådana nummer för vars användning den telefonavgift som tas ut hos konsumenten inte överstiger taxan i konsumentens anslutningsavtal eller en s.k. kalkylmässig normaltaxa. Kommunikationsverket kommer att beräkna och offentliggöra den kalkylmässiga normaltaxan årligen. Det innebär att konsumenten i fortsättningen inte behöver betala en betydligt högre taxa än grundläggande telefonavgift t.ex. för reklamation.

Begränsningen tillämpas på alla avtal som gäller konsumtionsnyttigheter, med undantag för finansiella tjänster, dvs. t.ex. kredit- och försäkringsavtal. Ett krav som gäller köp på nätet är att betalningsskyldigheten i fortsättningen uttryckligen ska nämnas i samband med beställningsknappen.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Sofia Rajamäki, tfn 02951 50554, [email protected]

Tillbaka till toppen