Hoppa till innehåll
Media

Nytt verktyg för bedömning av likabehandling för att underlätta utarbetandet av likabehandlingsplaner

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.1.2016 10.08
Pressmeddelande

Enligt diskrimineringslagen som trädde i kraft vid ingången av år 2015 ska förutom staten och kommunerna även utbildningsanordnare och arbetsgivare utarbeta en likabehandlingsplan och främja likabehandling. Alla arbetsgivare som har minst 30 anställda ska utarbeta en likabehandlingsplan.

Enligt diskrimineringslagen som trädde i kraft vid ingången av år 2015 ska förutom staten och kommunerna även utbildningsanordnare och arbetsgivare utarbeta en likabehandlingsplan och främja likabehandling. Alla arbetsgivare som har minst 30 anställda ska utarbeta en likabehandlingsplan.

Justitieministeriet har sammanställt stödmaterial för att underlätta utarbetandet likabehandlingsplaner. Likabehandlingsplaneringen inleds med en bedömning av likabehandling i verksamheten. Utifrån bedömningen planeras åtgärderna för att främja likabehandling.

Verktyget för bedömning av likabehandling kan användas som hjälpmedel vid denna bedömning. I materialet ingår bland annat exempel olika grupper som riskerar att utsättas för diskriminering och på hur en organisations funktioner kan utvecklas ur likabehandlingssynvinkel.

Likabehandlingsplanerna ska vara klara före ingången av år 2017. Likabehandlingsplanen kan utarbetas separat eller som en del av en annan plan enligt samarbetslagstiftningen, såsom t.ex. jämställdhetsplanen.

Många olika åtgärder kan vidtas

I lagen anges inte exakt hurdana åtgärder som ska vidtas för att främja likabehandling. Det viktigaste är att sträva efter att påverka likabehandlingen till exempel på en arbetsplats och att vidta lämpliga konkreta åtgärder för att främja likabehandling. Åtgärderna kan variera från att trygga fri passage till organisationens utrymmen till att beakta olika grupper vid rekrytering.

Lagen förpliktar att främja likabehandling av bl.a. personer med funktionsnedsättning Till exempel utbildningsanordnarna ska vid behov tillhandahålla rimliga anpassningar för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att få utbildning på lika villkor som andra. Förbjudna diskrimineringsgrunder enligt lagen är också ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, sexuell läggning och någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Verktyget kan användas i elektronisk form eller skrivas ut på papper, och materialet finns tillgängligt på finska, svenska och engelska.

Verktyget för bedömning av likabehandling
- i Finlex
- i pdf-format

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Panu Artemjeff, tfn 02951 50211
projektchef Katriina Nousiainen, tfn 02951 50275
(e-post: fö[email protected])

 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen