Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om samhällspåföljder ska samlas i en enda lag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.10.2014 11.37
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att det stiftas en enhetlig lag om samhällspåföljder, i vilken det framgår vilka de gemensamma dragen för de olika samhällspåföljderna är och de typiska dragen för respektive påföljd. Syftet är att ersätta de nuvarande separata lagarna om samhällspåföljder.

I lagen avses med samhällspåföljd samhällstjänst, övervakningsstraff, övervakning av villkorligt fängelse, ungdomsstraff och övervakning av villkorlig frihet. Den nya lagen ska inte gälla övervakad frihet på prov, utan den lag om övervakad frihet på prov som trädde i kraft i början av 2014 ska förbli i kraft.

Målet är att minska återfallsbrottslighet

Enligt propositionen är målet med samhällspåföljder att främja den dömdes anpassning i samhället och minska återfallsbrottslighet. Med detta avses bland annat att stödja drogfrihet, till vilket hör förutom individuellt planerade åtgärder och att motivera till en minskad användning av rusmedel även övervakning av drogfrihet under påföljdens verkställighet.

Meningen är att åtgärderna och tjänsterna som syftar till att öka möjligheterna att leva ett brottsfritt liv ordnas så att verksamhet som har inletts redan före samhällspåföljden fortsätter även under strafftiden. På motsvarande sätt ska man sträva efter att åtgärder som inletts under strafftiden fortsätter utan avbrott också efter att påföljden har avtjänats.

I propositionen konstateras att Brottspåföljdsmyndigheten svarar för ordnandet av och kostnaderna för funktioner som hänför sig till verkställighet av samhällspåföljder. Den dömdes hemkommun ska för sin del svara för ordnande och betalande av kommunal basservice, dvs. för de skyldigheter som kommunerna har med stöd av den gällande lagstiftningen.

Effektiverad samhällstjänst för under 21-åringar

Det föreslås att till helheten av samhällspåföljder som är avsedda för unga som begått sitt brott innan de fyllt 21 år införs en skärpt samhällstjänst. Påföljden ska innehålla särskilt till unga riktad verksamhet som utvecklar färdigheterna för ett liv utan brott och den sociala funktionsförmågan. Denna form av samhällstjänst tas i bruk när utförande av vanlig samhällstjänst har varit eller förmodas vara svårt.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Leena Kuusama, tfn 02951 50508, och
regeringsrådet Anne Hartoneva (anträffbar fr.o.m. 4.11), tfn 02951 50344,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen