Hoppa till innehåll
Media

Förslag om att tredubbla överlastavgiften

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2015 13.40
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att de överlastavgifter som påförs för transport av överlast ska tredubblas. En regeringsproposition om detta överlämnades till riksdagen i dag den 19 november.

Överlastavgiften fastställs på grundval av den massa med vilken ett fordons tillåtna totalmassa överskrids. För närvarande är avgiften 10 euro för varje fullt hundratal kilogram av överskridningen. För varje hundratal kilogram med vilket överlasten överskrider 2 000 kilogram är avgiften dock 30 euro och för varje hundratal kilogram med vilket den överskrider 4 000 kilo 40 euro.

Om överlastavgifterna tredubblas blir de motsvarande beloppen 30, 90 och 120 euro. Höjningen skulle motsvara stegringen i kostnadsnivån inom lastbilstrafiken.

Den föreslagna höjningen av överlastavgifterna har samband med de nödvändiga anpassningsåtgärder inom den offentliga ekonomin som regeringen har fattat beslut om. År 2014 uppgick det totala beloppet av överlastavgifter till 370 000 euro. Schablonmässigt beräknat skulle en tredubbel höjning av avgifterna öka statens årliga överlastavgiftsinkomster med 730 000 euro så att de blir 1,1 miljoner euro per år.

Avgifterna har en förebyggande verkan på överlast i varutransporter. Överlasterna förvränger konkurrensen samt försämrar vägarna och i synnerhet broarna. Avsikten med avgifterna är att eliminera den vinning som fås till följd av överlast.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 02951 50500,
e-post: fö[email protected]


Jari Lindström
Tillbaka till toppen