Hoppa till innehåll
Media

Yttrandena om förslagen till att minska allvarliga våldsbrott har sammanställts - Förslagen vann understöd

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2012 7.30
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har sammanställt remissyttrandena om förslagen som hänför sig till minskning av allvarliga våldsbrott. Allmänt taget förhöll sig remissinstanserna positivt till arbetsgruppens mål och förslag. Det ansågs vara särskilt viktigt att skärpa övervakningen av fångar med stor återfallsrisk efter frigivningen.

En del av remissinstanserna såg dock också principiella problem i förslagen. Mest kritik fick förslagen om förbudet mot och skyldigheten att använda vissa läkemedel. En del av remissinstanserna ansåg att dessa förslag är problematiska med tanke på de grundläggande rättigheterna och läkarens etik.

Förslaget om att utveckla informationsutbytet mellan polismyndigheterna och Brottspåföljdsmyndigheten vid frigivning av fångar understöddes allmänt i remissyttrandena.

Beredningen av arbetsgruppens förslag fortsätter

På basis av remissyttrandena fortsätts beredningen av arbetsgruppens förslag vid justitieministeriet. Vid den fortsatta beredningen måste förslagen preciseras till många delar och det krävs också ytterligare utredningar.

En ny påföljd planeras för de personer som upprepade gånger gjort sig skyldiga till allvarliga våldsbrott och som för närvarande förordnas att avtjäna hela strafftiden. Denna påföljd ska innehålla en fängelseperiod som åtföljs av en övervakningsperiod. Innehållet i övervakningen samt frågan om hur övervakningens längd bestäms ska ännu utredas. Den 1 december 2012 fanns det 38 fångar som avtjänar hela strafftiden i fängelse. Reformen kommer att gälla endast personer som begått sitt brott efter den nya lagens ikraftträdande.

Vid den fortsatta beredningen preciseras innehållet i övervakningsbestämmelserna bl.a. så att användning av läkemedel ska förutsätta den övervakades samtycke. Den föreslagna bestämmelsen om brott mot övervakningsbestämmelserna ska också preciseras. Lagen om övervakning av villkorlig frihet ändras så att behovet av och innehållet i övervakningen bestäms på individuella grunder, bl.a. på grund av riskbedömningen som görs för fången.

Antalet verksamhetsprogram för fångar som begått våldsbrott ska utökas under fängelsetiden.
Förverkligandet av en effektivare övervakning av villkorlig frihet, ett större antal verksamhetsprogram, riskbedömningar för ca 800 fångar samt effektiviserad övervakning av villkorlig frihet i fråga om ca 200 fångar kräver mera resurser än vad arbetsgruppen hade räknat med. De resurser som genomförandet av förslagen kräver ska utredas noggrant i samarbete med Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet. Därtill förutsätter lagförslagen en del andra lagtekniska och innehållsliga preciseringar.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Ulla Mohell, tfn 02951 50576
konsultativ tjänsteman Anja Heikkinen, tfn 02951 50238
e-post: [email protected]

Remissammandrag (på finska)

Tillbaka till toppen