Bloggar (Blogg)

Antti Häkkänen: Expertgrupp ska diskutera behovet av en samtyckesmodell vid våldtäktsbrott

Publiceringsdatum 14.3.2018 15.16 Blogg JM

Antti Häkkänen: Expertgrupp ska diskutera behovet av en samtyckesmodell vid våldtäktsbrott 

 fi | sv    

Ändring av rekvisitet för våldtäkt så att parterna i efterhand ska kunna bevisa uttryckligt samtycke till samlag diskuteras för närvarande på många olika forum. Frågan har varit aktuell också inom rättsvetenskapen och sakkunniga har uttalat sig både för och emot den s.k. samtyckesmodellen.

Gärningar som kränker den sexuella självbestämmanderätten är alltid allvarliga och fördömliga. Speciellt våldtäkt är alltid ett allvarligt och fördömligt brott och lagstiftaren måste se till att straffet står i proportion till gärningen. Det är viktigt att bedöma på vilket sätt rekvisitet i strafflagen kan formuleras så att det i så stor utsträckning som möjligt kriminaliserar alla kränkningar av den sexuella självbestämmanderätten.

Jag ska tillsätta en expertgrupp för att bedöma de olika aspekterna av införandet en samtyckesmodell i fråga om våldtäktsbrott. Under våren kommer jag att bjuda in experter från olika instanser till en rundabordsdiskussion om denna fråga. Mitt mål är att såväl straffrättsforskare, domare, åklagare och advokater ska delta i diskussionen så att frågan kan behandlas ur många olika synvinklar.

Jag vill särskilt höra olika experters synpunkter på om rekvisitet för straffbara gärningar i den gällande strafflagen är tillräckligt omfattande eller om vissa gärningar faktiskt faller utanför rekvisitet. Det är framför allt skäl att utreda om området för straffbara gärningar i den gällande strafflagen i själva verket är mer omfattande än i de länder som infört ett s.k. samtyckesbaserat rekvisit.

Förutom att ordna en expertdiskussion följer justitieministeriet speciellt de lagändringar som föreslås i Sverige och bedömningar som gäller dem. Som jag har sagt tidigare, kommer justitieministeriet vid behov att vidta lagstiftningsåtgärder även i Finland.

I Sverige har man berett ett lagförslag enligt vilket den som har samlag med en person som inte uttryckligen deltar frivilligt kan dömas för våldtäkt. Samtidigt ska det i lag definieras i vilka fall en person i varje fall inte kan anses ha deltagit frivilligt (användning av våld eller hot om våld eller utnyttjande av hjälplöst tillstånd eller beroendeställning). Lagändringarna planeras träda i kraft redan under sommaren 2018.

I remissvaren som gäller lagförslaget har många ansett att den föreslagna lagstiftningen skulle leda till betydande tolkningsoklarheter och bevisrättsliga problem. Flera av remissinstanserna ansåg också att det finns en risk att uppmärksamheten vid rättegångar i allt högre grad fästs vid offret och dennes handlingar.

Då man senast bedömde behovet att ändra på straffbestämmelserna om våldtäkt i Finland ansågs en straffbestämmelse som baseras på avsaknad av samtycke vara problematisk av samma orsaker och lagstiftningen ändrades på andra sätt. Lagrådet i Sverige förhåller sig särskilt kritisk till det aktuella lagförslaget.

Rekvisitet för våldtäktsbrott ska vara formulerat på ett sådant sätt att det omfattar alla gärningar som ska betraktas som våldtäkt. Jag kommer att diskutera frågan med experter och vi följer behandlingen av lagförslaget i Sverige. Om dessa resulterar i sådana förslag till lagändringar som förbättrar förverkligandet av straffansvaret, är jag beredd att föra dem vidare. Utvecklingen av strafflagen måste grunda sig på en noggrann och mångsidig analys.  

----------------------------------------------------

Skribenten är Finlands justitieminister.