Bloggar (Blogg)

Minister Antti Häkkänen: Målet ett Finland fritt från trakasseri

Publiceringsdatum 12.12.2017 14.41 Blogg JM

Minister Antti Häkkänen: Målet ett Finland fritt från trakasseri

 fi | sv

Jag utmanar justitieministeriets förvaltningsområde, övriga ministerier, politiska partier, organisationer och andra centrala aktörer att delta i arbetet mot sexuella trakasserier och kampanjen #trakasserifritt. Utmana också era egna samarbetspartner att delta. Berätta hur man ingriper i trakasserier i er organisation, beskriv goda handlingsmodeller och diskutera fenomenet öppet.

Det är entydigt att sexuella trakasserier ska utrotas i Finland. På gator, arbetsplatser, på fritiden, inom alla livsområden ska var och en få handla fritt utan rädsla för trakasserier. Denna rätt tillkommer alla oberoende ålder, kön eller annan bakgrund.

Otaliga lagstiftningsmässiga åtgärder har vidtagits men problemet kan inte lösas enbart med dessa. I både jämställdhets- och diskrimineringslagen ingår ett förbud mot trakasserier. Jämställdhetsombudsmannen övervakar iakttagandet av jämställdhetslagen och kan också ge råd och anvisningar om hur lagen ska tillämpas. I sista hand kan en person som upplevt diskriminering kräva gottgörelse i domstol. På motsvarande sätt övervakar diskrimineringsombudsmannen att förbuden mot trakasserier och diskriminering till exempel på grund av personens ursprung eller sexuella läggning iakttas. I lagen om skydd i arbete finns bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att ingripa i trakasserier. I strafflagen har man tagit ställning till trakasserier som kränker den fysiska integriteten.

Enbart lagstiftning är dock inte ett tillräckligt verktyg för att förhindra trakasserier. Att ingripa i trakasserier förutsätter åtgärder från oss alla. Det är fråga om en kulturell förändring där man också behöver offentlig påtryckning.

I sitt eget uppförande ska var och en förbinda sig till att respektera en annan människas sexuella självbestämmanderätt. I lagen kan man inte i detalj styra hur människor ska bete sig i olika situationer. Var och en måste se sig i spegeln och fundera hur man behandlar andra och hur man också själv vill bli behandlad. Respekt för andra och en annan människas integritet har en nyckelroll när det gäller att eliminera sexuella trakasserier.

Tröskeln för att anmäla trakasseriupplevelser bör vara så låg som möjligt så att också utomstående lätt kan ingripa i saken. Ärenden bör också föras vidare inom organisationer. Det får inte bli en för stor börda eller risk för offret att föra ärendet vidare. Man måste dock komma ihåg att hålla fast vid oskuldspresumtionen.

Organisationer bör ha tydliga och fungerande processer för att ingripa i trakasserier. Finns sådana? Hur säkerställer man att processerna fungerar? Det krävs en förändring av kulturen och det är enbart vi människor som kan ändra på den.

Diskussionen som förs om sexuella trakasserier behöver nu exempel på god praxis och sätt att ingripa i dessa fall. Organisationer kan visa att de är föregångare som gemenskaper fria från #trakasseri. Till exempel på evenemanget Slush fick de som laddade ner program en påminnelse om anvisningar för uppförande och frivilliga hade utbildats i ämnet.  Vid justitieministeriet finns en handlingsmodell för ingripande som nästa år uppdateras till en gemensam handlingsmodell för statsrådet. I vårt handlingsprogram för arbetarskydd betonas ett stärkande av den ömsesidiga respekten och jämlikheten.

Jag utmanar också justitieministeriets förvaltningsområde, övriga ministerier, politiska partier, arbetsplatser och organisationer att delta i arbetet mot sexuella trakasserier och kampanjen #trakasserifritt. Utmana också era egna samarbetspartner att delta. Berätta hur man ingriper i trakasserier i er organisation, beskriv goda handlingsmodeller och diskutera fenomenet öppet. Om goda handlingsmodeller kan du berätta med hashtaggen #trakasserifritt. Vi samlar också goda exempel på justitieministeriets webbplats.

Kom med, berätta hur Finland ska göras fritt från #trakasserier!

----------------------------------------------------

Skribenten är Finlands justitieminister.