Bloggar (Blogg)

Antti Häkkänen: Smidigt informationsutbyte mellan fängelserna och polisen ska tryggas – Alla åtgärder för att förebygga radikalisering i fängelsern

Publiceringsdatum 4.5.2018 15.33 Blogg JM

Antti Häkkänen: Smidigt informationsutbyte mellan fängelserna och polisen ska tryggas – Alla åtgärder för att förebygga radikalisering i fängelserna är nödvändiga

 fi | sv

Finland utsätts för allt fler slags säkerhetshot och avvärjandet av de olika säkerhetshoten kräver myndighetssamarbete på bred front. Det räcker inte med traditionellt polisarbete utan det behövs omfattande samarbete mellan myndigheterna inom säkerhetssektorn. En av de viktigaste frågorna för närvarande är hur man kan förebygga radikalisering i fängelserna. I Europa har man konstaterat att en betydande del av dem som begått ett terrordåd har radikaliserats under sin tid i fängelse. Detta är ett mycket aktuellt tema vid möten mellan EU-ländernas justitieministrar och diskuterades också förra veckan i Paris vid konferensen om terrorismbekämpning som sammankallades av president Macron. 

I höstas fick vi som resultat av budgetmanglingen extra pengar för förebyggande av radikalisering i fängelserna. Brottspåföljdsmyndigheten har gjort ett lyckat arbete för att skapa en modell för att identifiera och förebygga radikalisering och införa modellen i hela landet. I modellen betonas uttryckligen identifierandet av tecken på radikalisering och förebyggande åtgärder. Arbetet som görs i fängelserna för att förebygga radikalisering är av avgörande betydelse, eftersom radikalisering är en inlärningsprocess som bygger på attityder som idealiserar brottslighet. Attityderna kan påverkas under fängelsetiden. 

Under de senaste dagarna har det pågått en debatt om informationsutbytet mellan fängelserna och polisen. Utbyte av information mellan olika myndigheter hör även Brottspåföljdsmyndighetens arbete för att förebygga radikalisering. Brottspåföljdsmyndigheten och polisen utbyter information också för närvarande för att motarbeta radikalisering. Polisen får till exempel sådan information som behövs för förebyggande och avslöjande av brott ur Brottspåföljdsmyndighetens register. Utbytet av information mellan myndigheter har därmed inte slutat. 

I lagstiftningen ingår redan nu bestämmelser om utbyte av information mellan Brottspåföljdsmyndigheten och andra myndigheter. Justitieministeriets arbetsgrupp ska nu bedöma på vilket sätt informationsutbytet kan ordnas på bästa möjliga sätt och hur bestämmelserna om utbyte av information, speciellt när det gäller känsliga uppgifter, kan göras tydligare. Jag tänker påskynda detta projekt och se till att informationsutbytet mellan fängelserna och polisen går smidigt också i framtiden.

Det är viktigt att det finns noggrann reglering om informationsutbyte mellan myndigheter och att lagstiftningen stödjer myndigheternas samarbete för att upprätthålla säkerheten. Riksdagen behandlar som bäst direktivet om dataskydd i brottmål som innehåller allmänna bestämmelser om dessa frågor och bland annat möjliggör ett smidigare informationsutbyte mellan EU-medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter. Både med tanke på myndighetsarbetet och på de registrerades rättsskydd är det viktigt att regleringen är entydig och klar. Ett smidigt informationsutbyte mellan myndigheterna är av avgörande betydelse också när det gäller att förebygga radikalisering och bekämpa terrorism.   

----------------------------------

Skribenten är justitieminister.