Bloggar (Blogg)

Asko Välimaa: Problemen kan lösas genom att koncentrera sig på det väsentliga

Publiceringsdatum 18.4.2016 14.27 Blogg JM

Asko Välimaa: Problemen kan lösas genom att koncentrera sig på det väsentliga 

 fi | sv

Justitieministeriet får en ny kanslichef - vad ändras?

Justitieministeriets kärnuppgifter hör till samhällets hörnstenar. Dessa kommer inte att ändras inom den närmaste framtiden. Justitieministeriet fortsätter att som en del av statsrådet upprätthålla och utveckla rättsordningen och rättssäkerheten samt se till att demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter kan tryggas. Vi svarar fortsättningsvis för beredningen av centrala allmänna lagar, rättsväsendets funktion och verkställigheten av domar. Den dömande makten utövas av oberoende domstolar, och det politiska ansvaret för förvaltningsområdets verksamhet hör till justitieministern. Att skapa förutsättningar för rättssäkerhet och att upprätthålla dem är och kommer att vara en av våra viktigaste uppgifter.

Justitieministeriets verksamhet formas alltid enligt personalen som finns i huset. I takt med att personalen ändras, sker det ändringar också i kompetensen och synsätten inom ministeriet. Också vårt samhälle är i ständig förändring, och det uppstår nya fenomen som leder till nya slags rättsliga frågor. Just nu står Finland inför stora strukturreformer, och det finns också många andra svåra frågor som måste lösas. Detta kräver mycket av den politiska ledningen, och vår uppgift som tjänstemän är att hjälpa beslutsfattarna att hitta goda lösningar på dessa svåra frågor. Arbetet är krävande, men får vi inte tappa modet. Också de ärenden som sköts vid justitieministeriet gäller enskilda människor, och vi tror på att alla problem kan lösas. Det som behövs är en positiv inställning och fördomsfrihet, men också sund förnuft som baserar sig på erfarenhet. Dessa egenskaper bör lyftas fram mer än förut även i vår egen verksamhet.

Justitieministeriets tjänstemän arbetar för tillfället utspridda runt staden. Verksamheten sköts för närvarande på sex olika verksamhetsställen, vilket inte direkt gör det lättare för oss att umgås med varandra och samarbeta. Lyckligtvis kommer detta att ändras, kanske redan före sommarloven. Senast i början av hösten flyttar vi alla under samma tak till våra renoverade lokaler på Esplanaden.

Också våra samarbetsparter kan lita på att justitieministeriet också i fortsättningen använder sin sakkunskap för att ta ställning till alla nya, komplicerade problem som uppstår i samhället. Att ta ställning till nya fenomen är inte enkelt. Det kräver aktuella kunskaper och gott omdöme. Vår viktigaste resurs i fråga om detta är vår kompetenta och motiverade personal. När vi flyttar till våra nya lokaler har vi möjlighet att stärka vår gemensamma verksamhet och skapa enhetliga arbetssätt. Vi har mångsidig sakkunskap, och det är viktigt att denna sakkunskap kan riktas på rätta frågor. Utåt sett ska vi vara en enda enhetlig aktör.

I mitten av våra brådskande uppgifter är det viktigt att komma ihåg vår grundläggande uppgift. Vi arbetar för samhället och alla dess medlemmar. Justitieministeriet har förtjänat sin ställning och sin status så länge dess verksamhet kan anses ha en positiv inverkan på utvecklingen och upprätthållandet av samhället.

Svaret på frågan som ställs i början får vi med tiden, men det jag vill satsa på är att öka gemenskapskänslan inom ministeriet samt personalens möjligheter att koncentrera sig på det väsentliga, och därigenom skärpa justitieministeriets roll inom statsrådet. På detta sätt kan vi upprätthålla förvaltningsområdets verksamhetsförutsättningar och trygga medborgarnas rättssäkerhet även i framtiden. Detta är inget kanslichefen kan göra ensam. För detta behövs hela personalens insats. 

_____________________________________

Asko Välimaa är justitieministeriets kanslichef.