Bloggar (Blogg)

Johanna Suurpää: Globala frågor betonas i ungas rekommendationer om rättsstatsprincipen

Publiceringsdatum 12.3.2019 10.00 Blogg JM

Johanna Suurpää: Globala frågor betonas i ungas rekommendationer om rättsstatsprincipen

fi | sv

  • Klimatförändringen är en rättsstatsfråga
  • Rättsstatsprincipen och de grundläggande fri- och rättigheterna är gemensamma europeiska värden som ska försvaras
  • För att öka ungas delaktighet i samhället krävs dialog med de unga

Det här är en del av de rekommendationer som en grupp unga som Tammerfors universitet samlat inom projektet All Youth presenterade vid ett evenemang inom ramen för Finlands ordförandeskap i Europarådet i februari. De ungas mästarklass hade utarbetat rekommendationer om rättsstatsprincipen som de överlämnade till representanter för regeringen.

Klimatförändringen central fråga

De unga lyfte fram fler globala frågor än de äldre talarna. Särskilt klimatförändringen var ett centralt tema också när det gällde aspekter som påverkar framtiden för rättsstaten. De unga ansåg att rättsfall kopplade till klimatförändringen kommer att få större betydelse i framtiden. De föreslog effektivare uppföljningsmekanismer, t.ex. att det vid Europarådet inrättas en uppgift som specialrapportör för bedömning av konsekvenserna av klimatförändringen.

Delaktigheten i samhället behöver främjas

De unga betonade sambandet mellan rättsstatsprincipen, de grundläggande fri- och rättigheterna och olika generationers och befolkningsgruppers delaktighet. De underströk hur viktiga de oberoende domstolarna är för att bevara allmänhetens förtroende. Domarna uppmanades rapportera öppet bl.a. om alla eventuella trakasserier.

Ungas delaktighet i samhället ansågs kräva ökad dialog mellan de unga och bl.a. organisationer, den akademiska världen och andra samhälleliga aktörer. Skolan borde ge mera utrymme för och möjligheter till sådan dialog. Lärarna borde få utbildning om genom vilka metoder man kan främja att unga lär sig bli delaktiga i samhället.

De unga underströk att man behöver börja lära sig delaktighet i tillräckligt tidig ålder. För att skapa nya verksamhetssätt testar justitieministeriet för närvarande Europarådets verktyg för bedömning av barns delaktighet. Målet är att – liksom i de ungas mästarklass – understryka vikten av att lära sig delaktighet och inflytande redan som barn. 

----------------------------------------------

Skribenten är direktör för enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter vid justitieministeriet

 

Bedömningsverktyget på justitieministeriets webbplats

Mer information om bedömningsverktyget på Europarådets webbplats

Mer information om projektet All Youth