Bloggar (Blogg)

Satu Kaskinen: Samerna och de samiska språken i Finland

Publiceringsdatum 6.2.2018 8.19 Blogg JM

Satu Kaskinen: Samerna och de samiska språken i Finland

 fi | sv

Så här på samernas nationaldag vill jag gärna lyfta fram de samer som bor i Finland och deras rättigheter. Visste du att samerna är det enda urfolket i EU som är juridiskt erkänt? Enligt Sametinget bor det ca 10 500 samer i Finland. Samerna har enligt grundlagen rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur, och har med tanke på detta autonomi inom sitt hembygdsområde. Till området hör kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki samt en del av Sodankylä kommun. Av dessa är Utsjoki den enda kommunen i vårt land som har samisk majoritet. Endast omkring en tredjedel av samerna bor i hembygdsområdet, resten bor på annat håll. 

Ända sedan befolkningsdatasystemet upprättades har det varit möjligt att ange samiska som modersmål i befolkningsuppgifterna. Det är emellertid först efter 1992, när den samiska språklagen trädde i kraft, som det blev vanligare. Befolkningsdatasystemet ger alltså ingen verklig bild av hur många som talar eller kan samiska. Från och med 2013 har det varit möjligt att i befolkningsuppgifterna också ange vilket samiskt språk som man har som modersmål: sydsamiska, enaresamiska, kildinsamiska, skoltsamiska, lulesamiska eller nordsamiska. Den här möjligheten att registrera sitt språk används i rätt begränsad utsträckning. I framtiden kommer befolkningsdatasystemet eventuellt att ge mer täckande uppgifter om de samiska språk som används.

Den nationella lagstiftningen och internationella människorättskonventioner förpliktar myndigheterna att se till att samernas rättigheter, i synnerhet när det gäller språk och kultur, tillgodoses på ett sätt som är likvärdigt med övriga befolkningsgruppers. De språkliga rättigheterna utgör en del av de mänskliga rättigheterna.

I Finland talas tre samiska språk: nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska. Alla dessa språk är hotade, i synnerhet de mindre, dvs. enaresamiskan och skoltsamiskan. Nordsamiskan är det mest utbredda och det kändaste av de samiska språken: det talas av ca 75 procent av alla de samiskspråkiga i Norge, Sverige och Finland. Nordsamiska talas i alla fyra finländska kommuner i hembygdsområdet.

I dag är det ett bra tillfälle att lära sig några ord samiska. Om du är intresserad av samiska kan du gå in på ”Säg det på samiska”, och bekanta dig med olika samiska språk och deras talare.

Justitieministeriet önskar alla samer en trevlig nationaldag!

-------------------------------------

Skribenten Satu Kaskinen är konsultativ tjänsteman vid enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter, justitieministeriet.