Juho Kämäri: Omfattande reform av den grundläggande informationstekniken

Varje projekt är unikt. I projekt ingår ofta oväntade och svårförutsedda risker, och därför är förmågan att leda sig själv och växelverka med andra viktig i projektarbete. Juho Kämäri, planerare i informationsenheten vid justitieministeriets förvaltnings- och styrningsavdelning, försöker i sitt arbete passa ihop projektplanens och målgruppens intressen.

– När man jobbar med flera parter på en gång är det viktigt att lyssna på parternas ståndpunkter, till exempel angående tidsplanen för införande av nya tekniska lösningar, säger Kämäri.

Införandet av enhetliga tekniska lösningar ger möjligheter att utveckla samarbetet mellan sektorerna liksom samarbetet mellan sektorerna, den övriga offentliga förvaltningen och medborgarna.

– Mina arbetsuppgifter omfattar samordning av reformen av IKT-tjänsterna inom justitieministeriets förvaltningsområde, reformen av statsrådets gemensamma grundläggande informationsteknik vid justitieministeriet samt utveckling och upprätthållande av informations- och cybersäkerheten inom justitieministeriet och dess förvaltningsområde. Ibland är arbetet mycket självständig, ibland kräver det ett brett samarbete. På det stora hela är målet naturligtvis att värna om personalens och medborgarnas förtroende för fungerande informationssystem.

Kämäri betonar vikten av en sporrande arbetsmiljö.

– Här på justitieministeriet har man inte stirrat sig blind på tjänsteåldern, utan mina kunskaper och min yrkeskompetens har uppskattats ända sedan första arbetsdagen, säger en leende Kämäri.

– På samma sätt stöds frivilliga studier vid justitieministeriet, säger Kämäri, som för närvarande avlägger en högre yrkeshögskoleexamen inom affärsverksamhet och teknik.

Snabb problemlösningsförmåga och förmåga att anpassa sig till föränderliga omständigheter behövs förutom i en tjänstemans vardag också i de olika skedena av ett projekt. Det är till exempel en evig utmaning att rikta informationen till rätt mottagare i rätt tid. Som professorn i kommunikationslära Osmo A. Wiio skämtsamt uttryckte det: ”Kommunikation misslyckas alltid, utom när den inte råkar göra det”.

"I olika skeden av ett projekt behövs problemlösningsförmåga och mod att ta tag i saker och ting"

– De tekniska problem som dyker upp under reformens gång kan lätt försena hela projektet. Det mest utmanande med problemlösning är att kommunicera om problemen och hitta de rätta människorna som kan bidra till att lösa dem, säger Kämäri.

I enlighet med de innovativa organisationstrenderna från Silicon Valley är framtidens arbetsplats ett ställe där människor och idéer möts. Arbete i flexkontor, distansarbete och digitalisering börjar förändra kontorskulturen också inom statsförvaltningen. Kämäri, som har en tradenomexamen inom säkerhetsbranschen från yrkeshögskolan Laurea, vill vara med och påverka när kulturen i ministerierna och på förvaltningsområdet förändras. Den snabba övergången till distansarbete under coronavåren är ett bra exempel på en förändring i arbetskulturen i en kontorsmiljö.

– Det är rätt givande att efter en utbildning upptäcka att medvetenheten om och användningen av olika elektroniska verktyg ökar. I bästa fall kan efterverkningarna av en utbildning jag hållit för en liten grupp synas i hela organisationen.

Den snabba övergången till distansarbete under coronavåren är ett bra exempel på förändringarna i sättet att sköta kontorsarbete.

– Övergången var tekniskt sett kontrollerad och ganska smärtfri eftersom IKT-tjänsterna har förnyats och fortfarande förnyas kontinuerligt och eftersom organisationen inte vilar på sina lager, konstaterar Kämäri.

____________________

Text och bild: Henni Purtonen