Elina Ruuskanen:
Mera tjänsteman än forskare

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig på justitieministeriet, beskriver sitt arbete som intressant, fullt av utmaningar och mångsidigt. Ruuskanen, som är utbildad sociolog, arbetar på enheten för kriminalpolitik och brottsbekämpning vid kriminalpolitiska avdelningen med uppgifter i anslutning till förbättringen av brottsoffers ställning.

– Den röda tråden i vårt arbete just nu är brottsofferdirektivet som trädde i kraft 2016, och i samband med det utvecklar jag tillsammans med min arbetskamrat Mervi Sarimo frågor som gäller brottsoffers rättigheter, stödtjänster för brottsoffer och tillgång till information för brottsoffer, sammanfattar Ruuskanen sitt arbete.

Europeiska unionens lagstiftning sträcker sig på ett eller annat sätt in i alla tjänstemäns arbete. Till exempel EU:s terrorismdirektiv innehåller artiklar som handlar om stödtjänster och rättigheter för brottsoffer.  Mellan ämbetsverk och ministerier i Finland och internationella samarbetsnätverk bedrivs ett tätt samarbete.

– I arbetsgrupper kan det tidvis vara svårt att nå samstämmighet, men sekreteraren måste formulera det som diskuteras så att alla medlemmar i arbetsgruppen kan vara nöjda med resultatet, vilket också verkligen för saker och ting framåt, säger Ruuskanen, som själv varit sekreterare.

Trots att tjänstemän inte arbetar på ministeriet med ett politiskt mandat sker arbetet ständigt i politikens gränsland. Den dagspolitiska agendan följs noggrant med. Huvudtyngden i arbetet på ministeriet ligger snarare på större strategiska helheter än på politik.

– En utmaning som man måste kunna anpassa sig till är de uppdrag som kommer med kort varsel. Då måste man kunna låta allt annat man jobbar med ligga en stund, säger Ruuskanen, som även jobbat som forskare.

”Skrivkunnighet är en tjänstemans viktigaste färdighet.”

Vad är det då som kännetecknar en bra tjänsteman?

Enligt Ruuskanen kan kommunikativa förmågor inte nog betonas. Tjänstemannens förmåga att inhämta information och ta till sig forskning mäts å sin sida bland annat i lagberedningen och i olika skeden av projekt. Förmågan att se på saker med ett brett och analytiskt perspektiv oavsett det dagspolitiska läget är väsentligt i en tjänstemans arbete.

– Substanskunskaperna växer under arbetets gång. Ursprungligen kom jag till ministeriet för att utföra helt andra uppgifter, men nu har jag sakkunskap uttryckligen i frågor som rör brottsoffers ställning, säger Ruuskanen, som påbörjade sin nuvarande tjänst på ministeriet 2013.

Även om arbetet på ministeriet ibland ”smakar papper” motiveras man av att man främjar samhälleligt viktiga frågor och rättigheterna för grupper med särskilda behov.

– Att bli utsatt för ett brott kan i värsta fall vara en mycket traumatisk upplevelse. Brottsoffer är en viktig grupp som inte får glömmas bort. I det här arbetet kan man jobba för något som är viktigt, säger Ruuskanen.

_______

Text och bild: Henni Purtonen


Juho Kämäri:
Kreativitet, tidshantering och kommunikation

Varje projekt är unikt. I projekt ingår ofta oväntade och svårförutsedda risker, och därför är förmågan att leda sig själv och växelverka med andra viktig i projektarbete. Juho Kämäri, planerare på justitieministeriets dataadministrationsenhet, försöker i sitt arbete passa ihop projektplanens och målgruppens intressen.

– När man jobbar med flera parter på en gång är det viktigt att lyssna på parternas ståndpunkter, till exempel angående tidtabellen för införande av nya tekniska lösningar. Det bästa resultatet når man ofta genom kompromisser, säger Kämäri.

Ett aktuellt projekt som just nu pågår inom justitieministeriets förvaltningsområde är införandet av nya kontors- och kommunikationssystem. Målet med projektet är att avskaffa stuprören både inom förvaltningsområdet och mellan de olika förvaltningsområdena.

Införandet av enhetliga tekniska lösningar ger möjligheter att utveckla samarbetet mellan sektorerna liksom samarbetet mellan sektorerna, den övriga offentliga förvaltningen och medborgarna.

– Mitt arbete i olika projektskeden är väldigt praktiskt orienterat. Utöver att jag gör upp tidsplaner ger jag utbildningsservice och publicerar elektroniskt lärostoff och bruksanvisningar som stöd för införandet av nya system, säger Kämäri, som är koordinator för det s.k. harmoniseringsprojektet, som bl.a. syftar till att införa massprodukter i kontors- och kommunikationssystemen inom ministeriets förvaltningsområde.

Kämäri betonar vikten av en sporrande arbetsmiljö.

– Här på justitieministeriet har man inte stirrat sig blind på tjänsteåldern, utan mina kunskaper och min yrkeskompetens har uppskattats ända sedan första arbetsdagen, säger en leende Kämäri, som för ett år sedan flyttade till dataadministrationsenheten från enheten för intern revision.

Snabb problemlösningsförmåga och förmåga att anpassa sig till föränderliga omständigheter behövs förutom i en tjänstemans vardag också i de olika skedena av ett projekt. Det är till exempel en evig utmaning att rikta informationen till rätt mottagare i rätt tid. Som professorn i kommunikationslära Osmo A. Wiio skämtsamt uttryckte det: ”Kommunikation misslyckas alltid, utom när den inte råkar göra det”.

"I olika skeden av ett projekt behövs problemlösningsförmåga och mod att ta tag i saker och ting"

– De tekniska problem som dyker upp under projektets gång kan lätt försena hela projektet. Det mest utmanande med problemlösning är att kommunicera om problemen och hitta de rätta människorna som kan bidra till att lösa dem, säger Kämäri.

I enlighet med de innovativa organisationstrenderna från Silicon Valley är framtidens arbetsplats ett ställe där människor och idéer möts. Arbete i flexkontor, distansarbete och digitalisering börjar förändra kontorskulturen också inom statsförvaltningen. Kämäri, som har en tradenomexamen inom säkerhetsbranschen från yrkeshögskolan Laurea, vill vara med och påverka när kulturen i ministerierna och på förvaltningsområdet förändras.

– Det är rätt givande att efter en utbildning upptäcka att medvetenheten om och användningen av olika elektroniska verktyg ökar. I bästa fall kan efterverkningarna av en utbildning jag hållit för en liten grupp synas i hela organisationen.

____________________

Text och bild: Henni Purtonen