Lagberedningskompetens

Tjänstemännens lagberedningskompetens fördjupas och utvidgas på många olika sätt för att förbättra kvaliteten på lagberedningen.

Kompetenskartan för lagberedning

Kompetenskartan för lagberedningsprocessen kan användas t.ex. vid utvecklingssamtal för att definiera, bedöma och utveckla tjänstemännens lagberedningskompetens. Den kan också användas för att utveckla lagberedningskompetensen i hela organisationen.

Kompetenskartan beskriver den kompetens som de sakkunniga och den biträdande personal som deltar i lagberedningen inom statsrådet samt den tjänstemannaledning som svarar för lagberedning behöver i sitt arbete.

De centrala kompetensområdena inom lagberedning är 

  • juridisk kompetens, 
  • innehållskompetens, 
  • hantering av lagberedningsprocessen, 
  • kommunikations- och samarbetskompetens, 
  • teknisk kompetens inom lagberedning och 
  • ledning av lagberedning

Kompetenskartan för lagberedning (på finska)

Utbildningsprogrammet i lagberedning

Syftet med utbildningsprogrammet i lagberedning är att utvidga och fördjupa kompetensen hos de sakkunniga som sköter lagberedningsuppgifter och skapa enhetligare lagberedningspraxis och förfaringssätt inom statsrådet. Dessutom erbjuder utbildningen deltagarna möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter.