Projekt för att utveckla lagberedningen


En beredningsgrupp för utveckling av lagstiftningsarbetet

Statsrådets kansli har tillsatt en beredningsgrupp som har till uppgift att lägga fram förslag för att utveckla samordningen av och planenligheten i statsrådets lagstiftningsarbete och för att förbättra kvaliteten på lagberedningen. Ordförande för beredningsgruppen är kanslichefen Pekka Timonen från justitieministeriet. Gruppens vice ordförande är understatssekreteraren Timo Lankinen från statsrådets kansli.

Projektets mandattid går ut den 31 maj 2019. Målet är att åtgärder för att förnya lagberedningsarbetet kan vidtas i början av nästa regeringsperiod.


Utveckling av lagberedningen inom statsrådet. Beredningsgruppens förslag (på finska)
 

 

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Genom statsrådets förordning som utfärdades i december 2015 inrättades ett oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen. Rådet inledde sin verksamhet i april 2016, och har till uppgift att ge utlåtanden om regeringens propositioner och deras konsekvensbedömningar.

Rådets syfte är att förbättra lagberedningens och särskilt konsekvensbedömningarnas kvalitet. Det skå också utveckla den allmänna lagberedningskulturen, till exempel tidsplaner och planering som gäller propositioner och lagberedning.

Rådets webbplats: Rådet för bedömning av lagstiftningen


Avreglering - Regeringens spetsprojekt

Avreglering eller smidigare författningar är ett av spetsprojekten för statsminister Juha Sipiläs regering. Enligt regeringsprogrammet ska styrningen av författningspolitiken göras klarare med målet att regleringen ska bli lättare och användningen av andra styrmedel som alternativ till författningar ska öka. Syftet är att underlätta företagens verksamhet och medborgarnas vardag genom att lätta upp och förnya lagstiftningen. Alla ministerier och förvaltningsområden deltar i avregleringsarbetet.

Justitieministeriets aktuella avregleringsprojekt: Ur justitieministeriets synvinkel betyder avreglering smidigare författningar

Regeringens avregleringsprojekt: norminpurku.fi


Reformen av anvisningarna för utarbetande av regeringspropositioner

Justitieministeriet har för tiden 1.10.2016–31.12.2017 tillsatt en arbetsgrupp för att bereda nya anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner. Arbetsgruppen ska bland annat bedöma om man kunde ändra på regeringspropositionernas struktur så att den information som behövs i riksdagsbehandlingen presenteras på ett mer tydligt, överskådligt och sammanfattat sätt än för närvarande. Arbetsgruppen ska också utreda möjligheterna att utnyttja ny informationsteknik i denna verksamhet. Därtill ska arbetsgruppen lägga fram ett förslag till hur iakttagandet av anvisningarna ska följas.

Syftet med anvisningarna är att bidra till att förbättra lagberedningens kvalitet, lyfta fram den väsentliga informationen i propositionerna och göra det lättare för läsaren att få en uppfattning om propositionens innehåll och de centrala problempunkterna i förslaget.

Ytterligare upplysningar: Taina Riihinen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50218 ([email protected])

Bedömningspromemoria (på finska)

Arviomuistio Hallituksen esitysten laatimisohjeiden (HELO) uudistamisesta (publikation på finska, sammandrag på svenska)

Beslut om tillsättande  (på finska)

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner (HELO). HELO-arbetsgruppens betänkande (på finska)

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner (HELO) 2019 (Finlex)

 

 

 

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

 

Inom ramen för statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet tar man fram information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhetspraxis. Verksamheten styrs av statsrådets årliga utrednings- och forskningsplan. Målet med utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande är att säkerställa en stark och horisontell kunskapsbas som stöd för det samhälleliga beslutsfattandet.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet omfattar projekt som syftar till att förbättra kvaliteten på lagberedningen.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet:  tietokayttoon.fi