Bedömning av den straffrättsliga regleringen om riktade trakasserier

OM008:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM008:00/2022

Ärendenummer VN/4305/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 15.2.2022 – 5.7.2023

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Janne Kanerva, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 176
[email protected]

Mål och resultat

Uppdraget går ut på att utarbeta en bedömningspromemoria om behovet av ändringar i strafflagstiftningen för att effektivisera åtgärderna för att ingripa i riktade trakasserier. Om det visar sig att lagstiftningen behöver ändras ska bedömningspromemorian också innehålla förslag till behövliga ändringar. Dessutom ska den, om möjligt, även ta upp andra lagstiftningsändringar som revideringen av de straffrättsliga bestämmelserna ger upphov till. Bedömningspromemorian ska vara klar senast den 31 augusti 2022.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering av den 10 december 2019 ska det under regeringsperioden vidtas sådana förvaltningsövergripande åtgärder med vilka man i högre grad än i dag systematiskt ingriper i sådana trakasserier, hot eller att någon görs till måltavla, som hotar yttrandefriheten, myndighetsverksamheten, forskningen och informationsförmedlingen. Motsvarande föresats ingick redan i statsminister Antti Rinnes regeringsprogram av den 6 juni 2019.

När åtalsrätten för olaga hot ändrades godkände riksdagen ett uttalande enligt vilket den förutsätter att man skyndsamt utreder och bedömer behoven av att ändra lagstiftningen för att effektivare kunna ingripa i riktade trakasserier med straffrättsliga medel samt bereder de lagförslag och anvisningar som behövs, så att offrens ställning stärks (RSv 97/2021 rd).

Mer om ämnet

Straffbarheten för riktade trakasserier har utretts

JM Pressmeddelande 7.9.2022 13.24