Hoppa till innehåll
Media

Straffbarheten för riktade trakasserier har utretts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2022 13.24
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utrett behovet av ändringar i strafflagstiftningen för att effektivare kunna ingripa mot riktade trakasserier. På basis av bedömningen finns det grunder för att särskilt straffbelägga riktade trakasserier.

Behovet av och möjligheterna att komplettera strafflagstiftningen har bedömts bland annat i ljuset av yttrandefriheten och av de allmänna förutsättningarna för begränsning av de grundläggande fri- och rättigheterna.

Enligt det lagutkast som ingår i bedömningspromemorian ska det vara straffbart att inleda riktade trakasserier och att delta i sådana. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst ett år. Riktade trakasserier är ett brott som ska höra under allmänt åtal.

Det föreslås att bestämmelserna om teleövervakning ändras så att hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information ska kunna användas för utredning och förhindrande av riktade trakasserier.

- Vi måste ta riktade trakasserier på stort allvar. Riktade trakasserier äventyrar den demokratiska rättsstaten och fungerande samhällsfunktioner och kränker de berörda personernas grundläggande och mänskliga rättigheter. Riktade trakasserier berör många olika grupper, såsom myndigheter, aktörer som deltar i politiken eller annan samhällspåverkan, journalister samt vetenskaps- och konstutövare, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I bedömningspromemorian granskas verksamhet i ett allmänt använt elektroniskt datanät som flera personer deltar i, i avsikt att åstadkomma systematiska trakasserier av en person på grund av dennes arbetsuppgifter eller samhälleliga uppgifter. 

Samhällsdebatten har gett underlag för bedömningen

I samband med att åtalsrätten för olaga hot ändrades sommaren 2021 förutsatte riksdagen att ändringsbehoven i strafflagstiftningen utreds och bedöms i syfte att effektivisera åtgärderna samt att nödvändiga lagförslag bereds. Under de senaste åren har det dessutom gjorts bedömningar av lagstiftningen om riktade trakasserier och lagts fram förslag till ändring av lagstiftningen.

I bedömningspromemorian granskas förutom bedömningen och förslagen också riktade trakasserier som fenomen och hur de definieras, den befintliga strafflagstiftningen, andra än straffrättsliga medel, internationell jämförelse, ramvillkoren för straffbeläggande samt bedömningar som redan gjorts.

Bedömningspromemorian och lagförslaget är på remiss till den 31 oktober.

Ytterligare upplysningar: Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 176, [email protected]

Straffrättslig reglering om riktade trakasserier (på finska) 
Begäran om utlåtande
 

Tillbaka till toppen