Handlingsprogrammet mot rasism och för goda relationer

Handlingsprogrammet mot rasism och för goda relationer

OM065:00/2020 Projekt

Handlingsprogram mot rasism och för goda relationer mellan befolkningsgrupper är en central del av statsminister Sanna Marins regerings arbete mot diskriminering. Handlingsplanen bereds på bred bas av en arbetsgrupp som utifrån en lägesbedömning planerar ett urval åtgärder för att bekämpa rasism och främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper i samhället.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM065:00/2020

Ärendenummer VN/11125/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 18.3.2020 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 18.3.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Likabehandlingen, jämlikheten och ett jämlikt tillgodoseende av rättigheter förstärks

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Metod Ett omfattande handlingsprogram för främjande av goda relationer mellan olika befolkningsgrupper utarbetas, liksom ett handlingsprogram mot rasism och diskriminering, vilka ska komplettera statens program för integrationsfrämjande

Mål och resultat

Handlingsplanens mål är att bekämpa rasism och diskriminering och att främja goda relationer mellan befolkningsgrupperna. Planen utarbetas utifrån föresatserna i regeringsprogrammet, en lägesbedömning som görs under den tid då handlingsplanen omsätts i praktiken, forskningskunskap om diskriminering, likabehandling och befolkningsrelationer samt internationella rekommendationer och god praxis.

Handlingsplanen omfattar konkreta åtgärder inom olika delområden av samhället. I den granskas bekämpningen av hatretorik och hatbrott, icke-diskriminering i arbetslivet, attitydklimatet och olika sätt att påverka relationerna mellan olika befolkningsgrupper. Dessutom vill man stärka kulturen för att ingripa i rasism i Finland.

Sammandrag

Handlingsprogram mot rasism och för goda relationer mellan befolkningsgrupper är en central del av statsminister Sanna Marins regerings arbete mot diskriminering. Handlingsplanen bereds på bred bas av en arbetsgrupp som utifrån en lägesbedömning planerar ett urval åtgärder för att bekämpa rasism och främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper i samhället.

Utgångspunkter

I statsminister Marins regeringsprogram ingår ett mål om att rasism och diskriminering ska bekämpas inom alla delområden i samhället och att regeringen ska utarbeta ett handlingsprogram för bekämpningen av rasism och diskriminering. Under regeringsperioden ska man dessutom som kom-plement till statens program för integrationsfrämjande utarbeta ett omfattande handlingsprogram som ska främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper samt bedöma behovet att ingripa genom lagstiftningen i de allvarligaste formerna av organiserad rasism.

Enligt 22 § i grundlagen ska det allmänna se till att de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses. Människovärdet kränks och rättigheterna tillgodoses inte för de människor som utsetts för rasism och diskriminering. Rasism och diskriminering inverkar också negativt på relationerna mellan olika befolkningsgrupper eftersom det minskar förtroendet mellan människor och ökar otryggheten och risken för att marginaliseras i samhället.

Under de senaste åren har statsrådets politik för bekämpningen av rasism och diskriminering genomförts som en del av den nationella politiken för grundläggande och mänskliga rättigheter. Senaste gången vi hade ett sär-skilt handlingsprogram för bekämpning av rasism och diskriminering var 2001 då Paavo Lipponens andra regering utarbetade ett program för att bekämpa etnisk diskriminering och rasism. Olika internationella organ som övervakar avtal om mänskliga rättigheter har gett Finland flera rekommendationer i anknytning till ingripandet i rasism och diskriminering och bekämpningen av hatretorik och hatbrott.

Mer om ämnet

Regeringen efterlyser metoder för att bekämpa rasism

JM Pressmeddelande 22.10.2020 15.05