Hoppa till innehåll
Media

Ansökan för pilotprojekt för demokratifostran i skolorna i full gång

justitieministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2022 14.08
Nyhet
Ritade händer

Förhoppningen är att goda modeller för demokratifostran i skolorna och läroanstalterna ska få större spridning. I pilotprojekten vidareutvecklar man modeller som redan visat sig fungera bra. Ansökningstiden går ut den 27 april 2022. 

Utbildningsstyrelsen har utlyst understöd för pilotprojekt för att utveckla demokrati- och människorättsfostran läsåret 2022–2023. I pilotprojekten utvecklar man elevernas delaktighet samt fostran till demokrati och mänskliga rättigheter. Målet är att skapa nya verksamhetsformer eller vidareutveckla modeller som redan visat sig vara fungerande. Understöd kan beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare. Ansökningstiden går ut den 27 april 2022. 

Avsikten är att i pilotprojekten utnyttja och vidareutveckla de goda modeller som samlades in 2021. I ett projekt om läget för demokrati- och människorättsfostran, som genomfördes av Ungdomsforskningssällskapet, kartlade man demokrati- och människorättsfostran i daghem, skolor och läroanstalter. Utifrån kartläggningen samlade man 34 beskrivningar av projekt och modeller för demokrati- och människorättsfostran på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Bedömningen av hur kompetensmålen uppnås stöder utvecklingsarbetet

Vid sidan av pilotprojekten bedöms det praktiska genomförandet av de kompetensmål för demokrati- och människorättsfostran som fastställts i grunderna för planen för småbarnspedagogik och läroplanerna. Bedömningen genomförs inom småbarnspedagogiken, på alla skolstadier och inom lärarutbildningen. Målet är dessutom att bedöma tillgodoseendet av barns, elevers och studerandes delaktighet och rätt att delta.

Forskningsprojektet är ett led i statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Projektet färdigställs våren 2023, och det genomförs av Ungdomsforskningssällskapet i samarbete med Jyväskylä universitet och yrkeshögskolan Haaga-Helia.

Demokratifostran i skolorna utvecklas i samarbete

– Inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna utförs ett enormt viktigt arbete för att stärka demokratin, de mänskliga rättigheterna och delaktigheten. Denna goda praxis bör synliggöras och spridas över hela landet, säger överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen vid undervisnings- och kulturministeriet. 

– Det finns alltid utrymme för utveckling, och därför har vi också inlett nya åtgärder och utredningar inom området för demokrati- och människorättsfostran. 

Undervisnings- och kulturministeriet och justitieministeriet stöder tillsammans skolornas och läroanstalternas demokrati- och människorättsfostran, elevernas delaktighet och utvecklingen av undervisningspersonalens färdigheter. Utvecklingsarbetet utförs bland annat inom ramen för programmet Utbildning för alla. Demokrati- och människorättsfostran samt barns och ungas delaktighet är också prioriterade områden i det nationella demokratiprogrammet och den nationella barnstrategin.

– I dagens värld är temat allt mer aktuellt. För att trygga en fungerande demokrati är det viktigt att människor känner sig delaktiga i samhället och att de är intresserade av att delta i och påverka skötseln av våra gemensamma frågor, konstaterar enhetschef Niklas Wilhelmsson vid justitieministeriet. 

– Målet är att demokrati- och människorättsfostran ska kunna stödja ett jämlikt tillgodoseende av rätten till delaktighet, så att alla har möjlighet att delta i och påverka frågor som intresserar dem själva.

- Att respektera de mänskliga rättigheterna och försvara demokratin är just nu viktigare än någonsin. Det har blivit allt mer aktuellt att stärka de förfaranden som främjar barns och ungas demokratiska delaktighet och inflytande samt känsla av trygghet såväl i skolan som i hela samhället, säger undervisningsrådet Kristina Kaihari vid Utbildningsstyrelsen.

- Vi hoppas att så många skolor som möjligt inspireras att använda de goda modeller som finns på Utbildningsstyrelsens webbplats som en del av undervisningen enligt läroplanerna. Vi välkomnar dem också att ansöka till pilotprojektet för att utveckla demokrati- och människorättsfostran nästa läsår.

Mer information

Tillbaka till toppen