Hoppa till innehåll
Media

EU:s ministrar söker överenskommelse om plattformsarbete och diskuterar ekosystemet för läkemedel

arbets- och näringsministerietjustitieministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2023 14.34
Pressmeddelande
Bild: Europeiska unionen

Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder i Luxembourg den 12 och 13 juni 2023. På mötets dagordning står bland annat plattformsarbete, arbetarskydd, dialog mellan arbetsmarknadens parter, jämställdhetsfrågor, stärkandet av ekosystemet för läkemedel, motverkan av antimikrobiell resistens, mental hälsa på arbetsplatsen och ensamhet.

När rådet diskuterar sysselsättning och socialpolitik den 12 juni företräds Finland av expeditionsministärens arbetsminister Tuula Haatainen. När rådet diskuterar hälso- och sjukvårdsfrågor den 13 juni företräds Finland av expeditionsministärens familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Gemensamma EU-regler för plattformsarbete

I december 2021 lade Europeiska kommissionen fram ett direktivförslag om att förbättra ställningen och arbetsvillkoren för dem som utför plattformsarbete. Med plattformsarbete avses arbete som företag förmedlar till arbetstagare eller egenföretagare via digitala plattformar. 

Avsikten är att rådet vid detta möte ska godkänna en politisk överenskommelse om direktivförslaget. Det är emellertid inte säkert att en överenskommelse nås. Finland kan godkänna ordförandelandets kompromissförslag.

”Finland tycker det är viktigt att hitta en lösning på EU-nivå för att klargöra ställningen för dem som utför plattformsarbete. Vi hoppas att rådet når en politisk överenskommelse vid detta möte. Det är hög tid att gå vidare med detta ärende”, säger arbetsminister Haatainen.

Efter att en politisk överenskommelse nåtts i rådet förhandlar rådet, parlamentet och kommissionen tillsammans om direktivet. Behovet att uppdatera Finlands nationella lagstiftning bedöms när direktivet har antagits.

Finland lyfter fram mental hälsa i EU 

Rådet har för avsikt att nå en politisk överenskommelse om direktiven som gäller likabehandlings- och jämställdhetsorgan. Genom direktivförslagen vill man stärka de nationella organens ställning och oberoende. Målet är att bättre skydda dem som utsätts för diskriminering och att främja förebyggande arbete.

Rådet har också för avsikt att nå en politisk överenskommelse om direktiven som fastställer  gränsvärdena för bly och dess oorganiska föreningar och för diisocyanater. Finland understöder förslagen.

Rådet ska godkänna en rekommendation om att främja dialog mellan arbetsmarknadens parter på nationell nivå. Därtill diskuterar rådet den europeiska planeringsterminen och godkänner landspecifika rekommendationer.

Rådet ska godkänna slutsatser om att integrera ett jämställdhetsperspektiv i beslutsfattandet. Slutsatserna betonar särskilt vikten av att integrera jämställdhetsperspektivet i budgetering och i beslutsfattande i kristider. 

Under en arbetslunch diskuterar ministrarna mental hälsa i arbetslivet och olika utmaningar i anslutning till detta. 

”Finland gläder sig över kommissionens aktuella meddelande om EU:s strategi för mental hälsa. Vi har redan länge arbetat för att främja frågor som rör mental hälsa i EU. När arbetslivet förändras, blir mer osäkert och kräver nya färdigheter ökar arbetstagarnas mentala problem”, säger minister Haatainen.

Det europeiska ekosystemet för läkemedel bör stärkas

Hälsovårdsministrarna diskuterar hur det europeiska ekosystemet för läkemedel kan stärkas. Ärendet tas också upp i kommissionens förslag till en reform av läkemedelslagstiftningen från april. Målet är att förbättra tillgången till läkemedel och den europeiska konkurrenskraften. På samma gång stärks unionens och medlemsländernas resiliens.

Hälsovårdsministrana ska godkänna rådets rekommendation om att motverka antimikrobiell resistens på ett sätt som beaktar kopplingen mellan människors och djurs hälsa och miljöns tillstånd. Ministrarna ska också godkänna en politisk överenskommelse om förordningen om de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten. 

Ministrarna får ta del av en lägesrapport som gäller förhandlingarna om förordningen om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor.

Under lunchen diskuterar hälsovårdsministrarna ensamhet.

”Det är bra att det fästs större uppmärksamhet också på EU-nivå vid att förebygga ensamhet. Finland försöker särskilt påverka ungas och äldre personers ensamhet”, säger minister Kiuru. 

Ytterligare information:
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7353 (frågor till arbetsministern)
Petteri Nurmi, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 163 603 (frågor till familje- och omsorgsministern)
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4131
Johanna Ylitepsa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 207 (plattformsarbete)
Outi Kuivasniemi, råd för internationella ärenden, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3117
Kaisa Lähdepuro, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3419
Satu Leino, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3498 
E-postadresserna har formen [email protected].

Tillbaka till toppen