Hoppa till innehåll
Media

Moderskapslagen träder i kraft vid ingången av april

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2019 13.36
Pressmeddelande

Moderskapslagen träder i kraft den 1 april 2019. Den nya lagen innehåller bestämmelser om hur moderskap bestäms. Principen om att den som fött barnet är barnets moder skrivs in i lagen. Riksdagen godkände medborgarinitiativet som gällde moderskapslagen den 1 mars 2018.

I lagen ingår också bestämmelser om fastställande av moderskap på basis av samtycke till assisterad befruktning. Förutom den kvinna som har fött barnet kan hennes kvinnliga partner fastställas vara moder till barnet, om dessa har skaffat barnet tillsammans genom assisterad befruktning. Moderskapet fastställs genom magistratens eller domstolens beslut enligt ett förfarande som huvudsakligen motsvarar förfarandet för fastställande av faderskap. Innan den nya lagen träder i kraft har moderskapet i dessa fall fastställts genom familjeintern adoption.

Syftet med lagen är att trygga barnets bästa och att det så snabbt som möjligt efter barnets födelse kan fastställas två juridiska och underhållsskyldiga föräldrar till barnet. Målet är att klargöra rättsläget och stärka kvinnliga pars föräldraskap och jämlikhet i förhållande till föräldrar av olika kön.

Förordningar som kompletterar lagen godkändes idag i statsrådet och vid justitieministeriet.

Ytterligare information: Salla Silvola, lagstiftningsråd, tfn 02951 50314, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen