Hoppa till innehåll
Media

Moderskapslagen träder i kraft i april 2019

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2018 13.42
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att moderskapslagen och de lagändringar som har samband med den ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna så att de träder i kraft den 1 april 2019.

Riksdagen godkände medborgarinitiativet som gällde moderskapslagen i mars 2018. Moderskapslagen är en ny lag som innehåller bestämmelser om hur moderskap bestäms. Principen om att den som fött barnet är barnets moder skrivs in i lagen.  

I lagen ingår dessutom bestämmelser om fastställande av moderskap på basis av samtycke till assisterad befruktning. Förutom den kvinna som har fött barnet kan hennes kvinnliga partner fastställas vara moder till barnet, om dessa har skaffat barnet tillsammans genom assisterad befruktning. Moderskapet fastställs genom magistratens eller domstolens beslut enligt ett förfarande som huvudsakligen motsvarar förfarandet för fastställande av faderskap. För närvarande fastställs moderskapet i dessa fall genom familjeintern adoption.

Eftersom den nya moderskapslagen förutsätter ändringar i myndigheternas datasystem behövs det en övergångsperiod på cirka ett år från att lagen stadfästs till att den träder i kraft.  Därtill behövs det bl.a. reglering på lägre nivå samt utbildning och information om de nya förfarandena.

Mer information: Antti Leinonen, lagstiftningsdirektör, tfn 02951 50264, e-post: fö[email protected]
Laura Määttänen, lagstiftningsråd (på plats 20.4.), tfn 02951 50332 e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen