Hoppa till innehåll
Media

Ersättning för lidande till minderåriga offer för sexualbrott föreslås bli höjd

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2010 11.30
Pressmeddelande -

Det föreslås att maximibeloppet för ersättning som betalas av statens medel med stöd av brottsskadelagen för lidande höjs från 8 800 euro till 15 000 euro. Höjningen ska gälla ersättningstagare som har fallit offer för sexualbrott som minderåriga. Syftet är att förbättra ersättningsskyddet för brottsoffren på det sättet att ersättningen i fråga om grova gärningsformer ska stå i ett mer rättvist förhållande till offrets stora lidande än för närvarande.

Regeringen fattade beslut om propositionens innehåll i dag och den avses bli överlämnat till riksdagen vid presidentföredragningen fredagen den 12 november. Dessutom ska man i slutet av året lämna en regeringsproposition genom vilken straff för sexualbrott som riktar sig mot barn ska skärpas och nya gärningar ska bli straffbara.

Den proposition som nu överlämnas syftar också till att förbättra ställningen av närstående för offret. Enligt lagförslaget ska ersättningar för ekonomiska förluster, såsom begravnings- och sjukvårdskostnader och inkomstförluster, betalas utan avdrag enligt de verkliga kostnaderna. För närvarande görs ett grundavdrag på 160 euro från det sammanlagda beloppet av de ersättningar som betalas. I fortsättningen ska grundavdrag göras endast från de ersättningar som betalas för immateriell skada, såsom sveda och värk.

Därtill föreslås det att grundavdraget ska uppgå till 200 euro i stället för nuvarande 160 euro. Syftet med denna höjning är att täcka de kostnader som föranleds av förbättringar i ersättningsskyddet. Propositionen har således som helhet sett inga konsekvenser när det gäller statens utgifter.

Information om brottsskadelagen

Med stöd av brottsskadelagen kan ersättning av statens medel betalas till brottsoffret för personskada och lidande till följd av brott. I vissa fall kan ersättning betalas också för sakskada och ekonomisk skada.

Rätt till ersättning av statsmedel är subsidiär. Därifrån avdras den ersättning som brottsoffret erhållit av gärningsmannen. Därtill avdras därifrån den ersättning som offret erhåller enligt en annan lag eller en försäkring.

Ersättning av statens medel söks hos Statskontoret.

Drygt 5 000 ansökningar om ersättning med stöd av brottsskadelagen görs hos Statskontoret årligen. År 2009 betalades sammanlagt 10,7 miljoner euro i ersättning.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tuomo Antila, tfn 09 1606 7719, e-post: [email protected]
Närmare information om att ansöka om ersättning av staten: www.statskontoret.fi

Tuija Brax
Tillbaka till toppen