Hoppa till innehåll
Media

Ändringar föreslås i fördelningen av uppgifter mellan de högsta laglighetsövervakarna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 13.35
Pressmeddelande

Det föreslås ändringar i uppgiftsfördelningen mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman.

I regeringens proposition föreslås en uppgiftsfördelning som bättre motsvarar laglighetsövervakarnas specialuppgifter enligt grundlagen och annan lagstiftning, deras specialområden enligt internationella överenskommelser och deras faktiska specialområden. Enligt förslaget ska det till justitieombudsmannen i större utsträckning än tidigare styras ärenden som gäller övervakning av tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna på individnivå, i synnerhet i fråga om utsatta personer. Tyngdpunkten i justitiekanslerns laglighetskontroll i frågor som gäller tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna ska i sin tur tydligare inriktas på strukturell nivå och systemnivå.

- Våra högsta laglighetsövervakare är de viktigaste myndigheterna i vår rättsstat. Vi vill skapa bättre förutsättningar för dem att utföra sitt tillsynsarbete genom att förtydliga arbetsfördelningen mellan dem. En fungerande laglighetskontroll stöder utvecklingen och upprätthållandet av en stabil rättsstat, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Vid beredningen har man beaktat de behov inom laglighetskontrollen som följer av samhällsutvecklingen och internationella fenomen. Som en helt ny grund för uppgiftsfördelningen föreslås övervakning av omfattande ärendehelheter som anknyter olika teman, till exempel laglighetsövervakning i anslutning till tryggande av de grundläggande miljörättigheterna eller automatisering av förvaltningen.

Syftet med ändringarna är att effektivisera de högsta laglighetsövervakarnas resursanvändning genom att minska överlappande arbete och öka de anställdas möjligheter till specialisering.

Det föreslås inga nya uppgifter och inga begränsningar i de högsta laglighetsövervakarnas behörighet, utan fördelningen av uppgifter ska även framöver endast vara det primära verksamhetssättet. Det ska således vara möjligt att lämna in klagomål till bägge laglighetsövervakarna liksom tidigare, och laglighetsövervakarna ska själva se till att arbetsfördelningen sker som planerat. Ändringarna i uppgiftsfördelningen mellan de högsta laglighetsövervakarna förutsätter dock effektiv kommunikation, så att man redan i ett inledande skede kan styra klagomålen i enlighet med lagen om uppgiftsfördelning.

Statsrådets beslutsmaterial

Ytterligare information: 
Timo Makkonen, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn 0295 150 230, [email protected]

Tillbaka till toppen