Hoppa till innehåll
Media

Ändringar träder i kraft vid ingången 2015 inom justitieministeriets område

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2014 12.39
Pressmeddelande -

Följande ändringar träder i kraft 1.1.2015.

Möjlighet till åtalsuppgörelse
Enligt det nya förfarandet kan den brottsmisstänkte få ett lindrigare straff genom att erkänna brottet.
Pressmeddelande 10.12.2014

Den nya diskrimineringslagen träder i kraft

Lagen förbättrar rättsskyddet för dem som blivit diskriminerade och utvidgar skyldigheten att främja likabehandling. Minoritetsombudsmannen ersätts av en diskrimineringsombudsman som behandlar diskrimineringsfrågor på ett omfattande sätt.
. Pressmeddelande 30.12.2014

Jämställdhetsombudsmannen, barnombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen till justitieministeriets förvaltningsområde
Som ett led i reformen av lagen om likabehandling samlas jämställdhetsombudsmannens, barnombudsmannens och diskrimineringsombudsmannens tjänster och byråer ihop till justitieministeriets förvaltningsområde.
Pressmeddelande 30.12.2014

Straffbarheten av terroristbrott utvidgas
Deltagande i utbildning för terroristbrott blir straffbart. Även straffbarheten av finansiering av terrorism utvidgas.
Pressmeddelande 11.12.2014

Bestämmelserna om människohandel ses över
Straffbestämmelserna i strafflagen om människohandel och koppleri preciseras. Lagändringarna ska klargöra gränsdragningen mellan människohandelsbrott och koppleribrott.
Pressmeddelande 18.12.2014

Ny säkerhetsutredningslag träder i kraft
Förfarandena för att säkerställa tillförlitligheten hos personer och företag förnyas. Den nya lagen utvidgar de kategorier av arbetsuppgifter där de som sköter uppgifterna kan bli föremål för en säkerhetsutredning.
Pressmeddelande 16.12.2014

Småföretagare får möjlighet till skuldsanering
Privata näringsidkare och yrkesutövare ges bättre möjligheter till skuldsanering. Även överskuldsatta ungdomar ges bättre möjligheter till skuldsanering och arbetslösa ska beviljas skuldsanering snabbare än för närvarande. Till lagen fogas bestämmelser om slutgiltig preskription av en fordran. Preskriptionstiden börjar löpa från det att fordran förfaller till betalning.
Pressmeddelande 18.12.2014

Beloppet för gäldenärens levnadskostnader justeras
De belopp som utgör oundgängliga levnadskostnader för gäldenärer i skuldsanering höjs med 0,4 procent. Beloppet för de tilläggsprestationer som en gäldenär i skuldsanering är skyldig att betala till borgenärerna av sådana tilläggsinkomster som han eller hon får under betalningsprogrammets tillämpningstid justeras.
Pressmeddelande 25.11.2014

Gäldenärens skyddade belopp justeras
Det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön i utsökningen höjs med 0,4 procent.
Pressmeddelande 25.11.2014

Rättspolitiska forskningsinstitutet ansluts till Helsingfors universitet
Rättspolitiska forskningsinstitutet överförs från justitieministeriets förvaltningsområde till Helsingfors universitet. Samtidigt ändras forskningsinstitutets namn till Institutet för kriminologi och rättspolitik.
Pressmeddelande 12.12.2014

Notarius publicus uppgifter moderniseras
Notarius publicus behörigheter förtydligas när det gäller vissa åtgärder och intyg som utländska myndigheter kräver.
Pressmeddelande 8.12.2014

Åbo och Egentliga Finlands rättshjälpsbyråer sammanslås, samt Kankaanpää och Björneborgs byråer - verksamhetsställena förblir oförändrade
Åbo och Egentliga Finlands rättshjälpsbyråer sammanslås till att bilda Egentliga Finlands rättshjälpsbyrå. Kankaanpää och Björneborgs rättshjälpsbyråer slås samman och ska bilda Satakunta rättshjälpsbyrå. Samtidigt blir Kankaanpää rättshjälpsbyrås verksamhetsställen i Ikalis och Parkano en del av Birkalands rättshjälpsbyrå. I samband med ändringen överförs kommunerna Tavastkyro, Ikalis, Kihniö och Parkano administrativt från Kankaanpää rättshjälpsbyrås intressebevakningsområde till intressebevakningsområdet för Birkalands rättshjälpsbyrå.
Pressmeddelande 20.8.2013

Det blir möjligt att överföra verkställigheten av samhällstjänst mellan de nordiska länderna
Verkställigheten av samhällstjänst som dömts ut i Finland kan överföras till ett annat nordiskt land. På motsvarande sätt kan verkställigheten av samhällstjänst som dömts ut eller beslutats i ett annat nordiskt land överföras till Finland.
Pressmeddelande 27.11.2014

Korsnäs och Larsmo blir tvåspråkiga

De svenskspråkiga kommunerna Korsnäs och Larsmo blir tvåspråkiga kommuner från och med ingången av 2015. Förordningen om kommunernas språkliga status gäller till utgången av 2022.
Pressmeddelande 30.12.2014

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen