Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår ändringar i konsumentskyddslagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2021 14.11
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår ändringar i konsumentskyddslagen. Genom förslagen genomförs EU:s direktiv om försäljning av varor och om digitalt innehåll och digitala tjänster. Avsikten är att det ska bli lättare att köpa och sälja varor samt digitala innehåll och tjänster inom EU.

Arbetsgruppen föreslår ändringar i konsumentskyddslagens kapitel om köp av varor, i synnerhet i fråga om fel i varor och påföljder vid fel. Om varan inom ett år från det att konsumenten fått den visar sig vara felaktig, ska felet antas ha funnits redan vid tidpunkten för överlåtelsen. Så är dock inte fallet till exempel om det kan visas att konsumenten har orsakat felet eller om varans normala livslängd är kortare än ett år. Konsumentens ställning förbättras, eftersom motsvarande tid för närvarande är sex månader. Det föreslås dessutom att det till lagen fogas en bestämmelse om säljarens skyldighet att svara för säkerhetsuppdateringar och andra uppdateringar för varor med digitala delar, såsom smartklockor. 

Det föreslås att bestämmelserna om den tid som säljaren är ansvarig för fel hålls oförändrade, vilket innebär att ansvaret för fel ska bestämmas på basis av varans livslängd och i sista hand begränsas på basis av den allmänna preskriptionstiden. Till denna del är konsumentskyddet i Finland bättre än det som direktivet förutsätter. 

Digitala innehåll och tjänster ska bättre omfattas av regleringen

För genomförandet av direktivet om digitalt innehåll och digitala tjänster föreslår arbetsgruppen att konsumentskyddslagen kompletteras med nya bestämmelser om tillhandahållande av ett digitalt innehåll eller en digital tjänst, fel i det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och följder av detta samt om ändring av ett digitalt innehåll eller en digital tjänst.

De nya bestämmelserna ska gälla avtal om till exempel program, videofiler, digitala spel och molntjänster. De nya bestämmelserna ska inte bara tillämpas på avtal med stöd av vilka en konsument förbinder sig att betala en köpesumma för digitalt innehåll eller digitala tjänster, utan också på avtal med stöd av vilka en konsument förbinder sig att lämna ut personuppgifter. 
Lagarna föreslås träda i kraft vid ingången av nästa år, då direktiven ska börja tillämpas.

Utlåtanden om arbetsgruppens förslag kan lämnas in i tjänsten utlåtande.fi fram till den 24 juni 2021.

Ytterligare information:
Sofia Aspelund, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 554, [email protected] 
Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 015, [email protected]

Genomförande av direktivet om digitalt innehåll och digitala tjänster och av direktivet om försäljning av varor - Arbetsgruppens betänkande (på finska)

Utlåtande.fi 

Tillbaka till toppen