Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår ett försök som ska främja beaktande av barnets bästa vid vårdnadstvister

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.8.2010 8.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att ett försök med medling av nytt slag ska inledas i några tingsrätter vid tvister som gäller vårdnad om barn. I medlingen ska delta en barnpsykolog eller en erfaren socialarbetare med utbildning till familjeterapeut, och denne ska ha till uppgift att bevaka barnets bästa. Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag till justitieminister Tuija Brax i dag.

Det nya förfarandet ska förhoppningsvis öka antalet förlikningar och således förbättra beaktandet av barnets bästa särskilt vid svåra vårdnadstvister. Avsikten är att försöket inleds vid ingången av nästa år i Esbo, Helsingfors, Uleåborgs och Norra Karelens tingsrätter.

Regeringen har i sitt ställningstagande vid politikria i februari 2009 bundit sig till att organisera försöket, men frågan om finansieringen för det är fortfarande öppen. Försöket är en del av politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd, som syftar till att stärka ett barnvänligt Finland.

En barnpsykolog eller socialarbetare som biträder en domare som leder medlingen bör ha erfarenhet om arbete med skilsmässofamiljer. Hans eller hennes viktigaste uppgift är att hjälpa särskilt föräldrarna att se vad som är bäst för deras barn. Biträdet ska delta i medlingssammanträden, och han eller hon ska också separat kunna samtala med barnet,om föräldrarna godkänner det.

Under det tvååriga försöksskedet ska de sakkunniga fås från familjerådgivningar eller bland erfarna barnatillsyningsmän, och deras löner ska betalas av statens medel.

Det uppskattas att antalet lämpliga mål är årligen cirka 160. Medling kan inte användas om föräldrarna har psykosociala problem eller missbruksproblem, om våld har förekommit inom familjen eller om föräldrarna är i en obalanserad ställning jämfört med varandra. För närvarande uppnås en förlikning i rättegång vid cirka hälften av vårdnadstvister.

Den så kallade Follo-modellen, som i Norge konstaterats vara bra, har fungerat som föredöme för försöket. Med Follo-modellen avses det att en barnpsykolog deltar i en rättegång som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt. Eftersom detta inte är möjligt i Finland enligt den nuvarande lagstiftningen, har man för avsikt att genomföra försöket som separat medlingsförfarande. Förfarandet krävs samtycke av samtliga parter. Domaren ska hänskjuta ett mål till medling när han eller hon anser att det är lämpligt. Även föräldrarna ska uppmuntras att göra en ansökan om medling.

Arbetsgruppen föreslår att en fortsatt arbetsgrupp ska tillsättas för att bereda ett bredare införande av det nya förfarandet.

Ytterligare upplysningar:
Arbetsgruppens ordförande, tingsdomare Marjo Naapi, Esbo tingsrätt
tfn 010 36 45000 (växel), och sekreterare, förvaltningsrättssekreterare Piritta Koivukoski, Helsingfors förvaltningsdomstol, tfn 010 36 42118

Arbetsgruppens betänkande

Tillbaka till toppen